OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2016-01-28 14:51:51 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                             Kurzętnik dnia 26 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

- nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1574 o pow. 0,0367 ha (PsV) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020070/9.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020070/9 widnieje wpis o prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 1595 i 1510/2 na rzecz właścicieli innych nieruchomości.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działki nr 1510/2 i 1595 położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Na przedmiotowej działce usytuowany jest obiekt, który po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zdemontowany.

Cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.Grunwaldzkiej 39 dnia 29 lutego 2016 r. w sali narad o godzinie 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 24 lutego 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
                              

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 14:51:40
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 14:51:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2812
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-28 14:51:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »