OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

Ogłoszono: 2016-01-28 14:49:55 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik dnia 26 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza  zł

(netto)

Opis

nieruchomości

 

1

604/6

0,1724

EL1N/00031741/4

31.800,00

RV-0,1616 ha

W-RV- 0,0108 ha

2

604/13

 

0,0989

EL1N/00031748/3

21.700,00

RVI

3

604/14

 

0,0987

EL1N/00031749/0

21.700,00

RVI

4

604/15

 

0,1001

EL1N/00031750/0

21.900,00

RVI

5

604/16

 

0,0999

EL1N/00031751/7

21.900,00

RVI

6

604/24

 

0,0861

EL1N/00031759/3

17.700,00

RVI

7

604/41

 

0,1046

EL1N/00031776/8

23.800,00

RV-0,0154 ha

 RVI-0,0892 ha

 

Działki budowlane (wyżej wymienione) położone są w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 7 lipca 2014 r., 12 sierpnia 2014 r., 29 września 2014 r., 19 listopada 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 2 marca 2015  r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r., 26 sierpnia 2015 r., 6 października 2015 r., 11 grudnia 2015 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 29 lutego 2016 r. w sali narad o godzinie:

11.00 - na sprzedaż działki 604/6

11.30- na sprzedaż działki 604/13

12.00- na sprzedaż działki 604/14  

12.30- na sprzedaż działki 604/15  

13.00- na sprzedaż działki 604/16  

13.30- na sprzedaż działki 604/24  

14.00- na sprzedaż działki 604/41  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 23 lutego 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.
 
Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 14:48:10
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 14:49:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2840
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-06-14 15:12:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »