OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2016-01-15 14:46:27 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 14 stycznia 2016 r.

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O  I  PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/26 o pow. 0,0069 ha (B) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020127/4.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020127/4 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym związanym z inną nieruchomością.

Cena wywoławcza wynosi 9.760,00 zł netto.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg ograniczono do właścicieli działek sąsiednich o numerach 180/10 i 180/9   położonych w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik. Przetarg ograniczono do w/w podmiotów ponieważ działka 180/26 nie może zostać zagospodarowana oddzielnie natomiast może poprawić warunki zagospodarowania wyżej wskazanych działek sąsiednich.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 do dnia 12 lutego 2016 r. oraz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 12 lutego 2016 r.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:46:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:46:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2668
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »