OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2015-10-29 07:30:23 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                        Kurzętnik, dnia 28 października 2015 r.

 OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Kurzętnik, oznaczonej nr ewidencyjnym 1662/3 o pow. 2,0060 ha (K) zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00025929/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  197.000,00 zł netto;

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Kurzętnik, oznaczonej nr ewidencyjnym 1662/5 o pow. 2,0075 ha (K- 1,0477 ha, N-0,9598 ha) zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00025929/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  197.000,00 zł netto.

Obecnie dla przedmiotowych działek nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy.

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego na dzień dzisiejszy wynosi 3% wartości nieruchomości, stawka opłaty będzie aktualizowana wraz z aktualizacją wyceny nieruchomości, bądź zmiany przeznaczenia użytkowania wieczystego. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do dnia 31 marca każdego roku do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w Sali narad o godz.:

 - 12.00 na sprzedaż nieruchomości nr 1662/3,

-  13.00 na sprzedaż nieruchomości nr 1662/5

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 24 listopada 2015 r. 

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek Vat 23%.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./

            Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

 
                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                                                                                                                       Wojciech Dereszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 07:29:34
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-10-29 07:30:23
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 374
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:06:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »