OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Ogłoszono: 2015-09-04 14:04:39 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 4 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Na podstawie art. 38 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

1)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/16 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

Cena wywoławcza wynosi 66.860,00  zł.

 

2)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/17 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.  

Cena wywoławcza wynosi  66.860,00 zł.

 

3)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/8 o pow. 0,3424 ha (E-Ls-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza wynosi  152.530,00 zł.

Poprzedni przetarg odbył się dnia 9 lipca 2015 r.

Obecnie dla przedmiotowych działek nr 321/16, 321/17 i 321/8 obręb geod. Nielbark gm. Kurzętnik nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy – „e”. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz  na terenie użytku ekologicznego ,,Nielbark”.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką, w dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższe działki – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 8 października 2015 r. o godz.:

- 11.00 na sprzedaż działki nr 321/16

- 11.30 na sprzedaż działki nr 321/17

- 12.00 na sprzedaż działki nr 321/8

Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2015 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działkę nr 321/16 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

Przetarg na działkę nr 321/17 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

Przetarg na działkę nr 321/8 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość oferty należy złożyć dla każdej nieruchomości z osobna.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 2 października 2015 r. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez      zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi , gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-09-04 14:03:52
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-09-04 14:04:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 262
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »