OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Ogłoszono: 2015-06-30 22:41:52 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 30 czerwca 2015 r.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik:
- nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 324/1 o pow. 3,0013 ha zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim nr  EL1N/00020125/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360.200,00 zł netto.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest na zabudowę przemysłowo-wytwórczą z dopuszczeniem zabudowy handlowo-usługowej  oraz lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością. Termin zagospodarowania nieruchomości - brak
Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.
Poprzednie przetargi odbyły się dnia 28 października 2014 r., 31 grudnia 2014 r.
Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.
Nieruchomość  położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.
Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Kurzętnik.
Grunty wystawione do sprzedaży zostały włączone do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z czym, aby prowadzić działalność na przedmiotowym gruncie trzeba uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w w/w strefie.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282) Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy.
Przetarg odbędzie się dnia 3 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad, o godz. 12.00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 29 lipca 2015 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

     Wójt Gminy Kurzętnik
    Wojciech DereszewskiWójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 22:41:48
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-06-30 22:41:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 460
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »