OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

Ogłoszono: 2015-05-07 22:33:21 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                                  Kurzętnik, dnia 7 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O  I  PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

 

                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 

1)   nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Kurzętnik oznaczonej nr ewidencyjnym 11/2 o pow. 0,0400 ha (dr) zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00025073/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

     Obecnie brak jest dla przedmiotowej nieruchomości aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie przyrodniczym.

    W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

     Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Kurzętnik.

Przetarg ograniczono do właścicieli działek sąsiednich o numerach 25 i 13 położonych w obrębie geodezyjnym Lipowiec gm. Kurzętnik. Przetarg ograniczono do w/w podmiotów ponieważ przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana samodzielnie i może poprawić warunki  zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. 12.00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 do dnia 5 czerwca 2015 r. oraz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 5 czerwca 2015 r.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 11 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-05-07 22:33:15
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-05-07 22:33:21
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 501
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »