OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2015-05-07 07:34:14 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 6 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Na podstawie art. 38, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Pow. /ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza /zł netto

Oznaczenie klasyfikacyjne

1

1665

1,0010

EL1N/00019198/2

100.100,00

Lz-RIVb- 0,0994 ha, RIVb- 0,8020 ha, RV-0,0996 ha

2

1666

0,5008

EL1N/00019198/2

65.100,00

RIVa-0,0529 ha, RIVb- 0,4479 ha

3

1667

0,3012

EL1N/00019198/2

45.200,00

RIVa-0,0824, RIVb-0,2188 ha

4

1668

0,3009

EL1N/00019198/2

45.200,00

RIVa- 0,0384 ha, RIVb- 0,2625 ha

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i produkcyjno- gospodarczą oraz pod lokalizację odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

Gmina Kurzętnik wystąpiła z wnioskiem o włączenie przedmiotowych gruntów do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z czym- aby móc prowadzić działalność na przedmiotowym gruncie trzeba będzie uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w w/w strefie; oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.) Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Na nieruchomość nr 1665 obecnie zawarta jest umowa użyczenia, która obowiązuje do dnia 30 sierpnia 2015 r., w związku z czym wydanie nieruchomości nastąpi po dniu 30 sierpnia 2015 r.

Na nieruchomości nr 1666, 1667, 1668 obecnie zawarta jest umowa dzierżawy, która obowiązuje do dnia 4 września 2015 r., w związku z czym wydanie nieruchomości nastąpi po dniu 4 września 2015 r.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

10.00 - na sprzedaż działki 1665

10.30 - na sprzedaż działki 1666

11.00 - na sprzedaż działki 1667

11.30 - na sprzedaż działki 1668

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 5 czerwca 2015 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

            Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./  .

            Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.