OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Ogłoszono: 2015-05-04 22:38:58 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 4 maja 2015 r.

 OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nielbark, będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/35 o pow. 0,0706 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

             Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

2)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/36 o pow. 0,0701 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

3)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/37 o pow. 0,0701 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

4)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/38 o pow. 0,0704 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

5)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/39 o pow. 0,0701 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

6)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/40 o pow. 0,0700 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

7)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/41 o pow. 0,0700 ha (N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

8)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/42 o pow. 0,0702 ha (RVI, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

9)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/43 o pow. 0,0701 ha (RVI, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

10) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/44 o pow. 0,0701 ha (RVI, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

11) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/45 o pow. 0,0701 ha (RVI, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.800,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik Nr LIV/336/14 z dnia 23 października 2014 r. opublikowanym w Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4143 z dnia 16 grudnia 2014 r. w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkalno-usługowej- 3MU.

Nieruchomości  położone są  w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Kurzętnik.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39 w sali narad, o godz. : 9.00- na działkę nr 318/35; 9.30- na działkę nr 318/36; 10.00- na działkę nr 318/37; 10.30- na działkę nr 318/38; 11.00- na działkę nr 318/39; 11.30- na działkę nr 318/40; 12.00- na działkę nr 318/41; 13.00- na działkę nr 318/42; 13.30- na działkę nr 318/43; 14.00- na działkę nr 318/44; 14.30- na działkę nr 318/45

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 2 czerwca 2015 r.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania
z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.