OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2016-09-06 11:04:54 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik dnia 1 września  2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kurzętnik będących własnością Gminy Kurzętnik:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1693 o pow. 0,0099 ha (R IVb – 0,0099 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/000025456/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  13.068,00   zł.

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1692 o pow. 0,0079 ha (R IVb – 0,0079 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/000025456/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych .
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.428,00   zł.
Obecnie dla przedmiotowych działek nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.
W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.
Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.
Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.
Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca działki nr 1693, zobowiązany będzie zwrócić dzierżawcy działki poniesione nakłady związane z wykonaną infrastrukturą znajdującą się na przedmiotowej działce tj. przyłącze wodno-kanalizacyjne, w wysokości 2.800,00 zł . 

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.
Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.
Grunwaldzkiej 39 dnia 3 października 2016 r. w sali narad o godzinie:
11.00 - na sprzedaż działki 1693
11.30 - na sprzedaż działki 1692

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 26 września 2016 r.
W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.
Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-01 11:16:23
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-09-06 11:04:54
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3464
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:14:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »