OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VI PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Ogłoszono: 2016-08-17 12:56:58 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                                 Kurzętnik, dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VI PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Na podstawie art. 38 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

1)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/16 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

Cena wywoławcza wynosi 54.156,60  zł.

 

2)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/17 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.  

Cena wywoławcza wynosi  54.156,60  zł.

 

3)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/8 o pow. 0,3424 ha (E-Ls-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza wynosi  123.549,30 zł.

Poprzednie przetargi odbyły się dnia 9 lipca 2015 r., 8 października 2015 r. ,10 grudnia 2015 r. , 2 maja 2016 r. 11 lipca 2016 r.

Obecnie dla przedmiotowych działek nr 321/16, 321/17 i 321/8 obręb geod. Nielbark gm. Kurzętnik nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy – „e”. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz  na terenie użytku ekologicznego ,,Nielbark”.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką, w dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższe działki – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 19 września 2016 r. o godz.:

- 11.00 na sprzedaż działki nr 321/16

- 11.30 na sprzedaż działki nr 321/17

- 12.00 na sprzedaż działki nr 321/8

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 12 września  2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

          Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.


 

 

 

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski


 

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-08-17 12:54:34
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-08-17 12:56:58
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4697
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:15:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »