czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:44:11

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

 

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny,
w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Na terenie Powiatu Nowomiejskiego od stycznia 2016 r. funkcjonują dwa mobilne punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pierwszy punkt prowadzony jest przez Powiat Nowomiejski a prowadzenie drugiego zostało powierzone Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn

 

W punkcie prowadzonym przez Powiat Nowomiejski nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny oraz osoby go zastępujące.  Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w  poszczególnych

dniach tygodnia

1.

Poniedziałek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,
ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik

od 8.00 do 12.00

2.

Wtorek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

3.

Środa

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

4.

Czwartek

Urząd Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 3, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

5.

Piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

 

Drugi punkt prowadzony jest przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn.

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w  poszczególnych dniach tygodnia

1.

Poniedziałek

Urząd Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 3,
13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

2.

Wtorek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,
ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00

3.

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

4.

Czwartek

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

5.

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

Lp.

Kolumna 1 - Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osoba uprawnioną”:

Kolumna 2 – Dokumenty, na podstawie których
wykazuje się uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej

1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn. Zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2.

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

Wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2014 r poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693)

Wykazuje się przez przedłożenie zaświadczenia,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U nr 205, poz. 1203).

Wykazuje się przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, których mowa ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa.

5.

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

Wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6.

Osoba, która ukończyła 65 lat.

Wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7.

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Wykazuje się przez złożenie oświadczenia, że zachodzi
co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,
o których mowa w kolumnie 1, punkcie 7 niniejszej tabeli.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w kolumnie 1, punktach 1-6 tabeli, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania (jest osobą uprawnioną, o której mowa
w kolumnie 1, punktach 1-6 tabeli, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (dokumentów, na podstawie których wykazuje się uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w kolumnie 1, punktach 1-6 tabeli).

Oświadczenia, o których mowa w niniejszej informacji, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

1.     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)       poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)       wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)       udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)       podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2)       z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania
na odległość. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inna kolejność z ważnych powodów.

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny,  w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij