czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2015-09-03 15:09:14 przez Krzysztof Bartnicki

Kurzętnik, dnia 3 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczona numerami ewidencyjnymi 171/1 o pow. 0,0021 ha (RV) i 171/2 o pow. 0,27 ha (RIVb-0,02 ha, RV-0,25 ha) zapisana w księdze wieczystej EL1N/00003012/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  141.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - obecnie brak jest dla przedmiotowej nieruchomości aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji. Wymagane jest aby nieruchomość została zagospodarowana  w kierunku sportowym lub w inny sposób będący pokrewny z powstającym w sąsiedztwie kompleksem sportowo-rekreacyjnym.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Termin zagospodarowania nieruchomości- nieruchomość należy zagospodarować w terminie 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 6 października 2015 r. o godz. 14.30.

Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2015 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działki nr 171/1 i 171/2 położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 30 września 2015 r.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez      zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;

- termin zagospodarowania nieruchomości.

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi , gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                       Wojciech Dereszewski


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij