czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2015-05-18 21:38:26 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                                  Kurzętnik, dnia 18 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Kurzętnik, oznaczonej nr ewidencyjnym 1662/14 o pow. 1,2311 ha (K) zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00025929/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  94.790,00 zł.

Obecnie dla przedmiotowej działki nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 12.00.

Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwca 2015 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działkę nr 1662/14 położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 15 czerwca 2015 r. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez      zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu. Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi , gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

 Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-05-18 21:37:46
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-05-18 21:38:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 400
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij