czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O IV PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Ogłoszono: 2015-03-30 23:00:59 przez Krzysztof Bartnicki

                                                                                  Kurzętnik, dnia 30 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O  IV PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 

- nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej nr 1614 o pow. 0,0018 ha (B-RV), zapisanej w księdze wieczystej El1N/00026737/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim, położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.900,00 zł brutto.

 

Obecnie na przedmiotową nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się: 11 kwietnia  2014 r., 23 czerwca 2014 r., 12 listopada 2014 r.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Kurzętnik.

Przetarg ograniczono do właścicieli lokali mieszkalnych mieszczących się w Kurzętniku na ul. Dworcowej 9. Przetarg ograniczono do w/w podmiotów ponieważ mieszkańcy wykorzystywali przez wiele lat i nadal wykorzystują przedmiotową nieruchomość jako pomieszczenia garażowe, w związku z czym służy one zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w/w podmiotów. Przetarg ograniczono także z tego powodu, iż nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie posiada dostępu do drogi gminnej, natomiast właściciele lokali mieszkalnych posiadają udział w nieruchomości wspólnej nr 1628 która sąsiaduje ze zbywaną nieruchomością i dzięki temu właściciel nowo nabytej nieruchomości będzie posiadł dostęp do drogi gminnej.

Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. 12.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 do dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

                                                                                                        

                                                                                                     Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                     Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-03-30 23:00:54
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-03-30 23:00:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 235
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij