czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ogłoszenia
 Drukuj informację

Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2015-02-27 08:55:49 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 26 lutego 2015 roku

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

             Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 późn. zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 11/2 o pow. 0,0400 ha (dr) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00025073/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi  2.500,00 zł.

Obecnie brak jest dla przedmiotowej nieruchomości aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie przyrodniczym.

         Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.

2)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnymi 171/1 o pow. 0,0021 ha (RV) i 171/2 o pow. 0,27 ha (RIVb-0,02 ha, RV-0,25 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00003012/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi  141.000,00 zł.

Obecnie brak jest dla przedmiotowej nieruchomości aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

II.   Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij