czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-03 13:39:11

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O X PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

                                                                         Kurzętnik dnia 3 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O X PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza 

(netto)

Opis

nieruchomości

 

1

604/6

0,1724

EL1N/00031741/4

31.800,00

RV-0,1616 ha

W-RV- 0,0108 ha

2

604/13

 

0,0989

EL1N/00031748/3

21.700,00

RVI

3

604/14

 

0,0987

EL1N/00031749/0

21.700,00

RVI

4

604/15

 

0,1001

EL1N/00031750/0

21.900,00

RVI

5

604/16

 

0,0999

EL1N/00031751/7

21.900,00

RVI

6

604/24

 

0,0861

EL1N/00031759/3

17.700,00

RVI

7

604/41

 

0,1046

EL1N/00031776/8

23.800,00

RV-0,0154 ha

 RVI-0,0892 ha

8

604/43

 

0,0944

EL1N/00031778/2

21.300,00

RVI

 

Działki budowlane (wyżej wymienione) położone są w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 7 lipca 2014 r., 12 sierpnia 2014 r., 29 września 2014 r., 19 listopada 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 2 marca 2015  r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r., 26 sierpnia 2015 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 dnia 6 października 2015 r. w sali narad o godzinie:

10.00 - na sprzedaż działki 604/6

10.30- na sprzedaż działki 604/13

11.00- na sprzedaż działki 604/14  

11.30- na sprzedaż działki 604/15  

12.00- na sprzedaż działki 604/16  

12.30- na sprzedaż działki 604/24  

13.00- na sprzedaż działki 604/41  

13.30- na sprzedaż działki 604/43  

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 2 października 2015 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 13:39:11
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 13:39:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3679
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-22 07:37:08

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania                                                      w  dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782/ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1041/2 o pow. 1,79 ha (RIVb- 0,84 ha, RV-0,57 ha, PsV- 0,38 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00008262/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest umowne prawo odkupu nieruchomości  na rzecz Skarbu Państwa- ANR do dnia 6 listopada 2019 r.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 537,00 zł/miesiąc. Termin wnoszenia opłat określony zostanie w umowie dzierżawy.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-07-22 07:37:08
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-07-22 07:37:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3616
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-22 07:35:59

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 21 lipca 2015 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782/ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Brzozie Lubawskie, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 378/17 o pow. 0,0179 ha (dr) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00025072/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi  10.450,00 zł.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie rolniczo – osadniczym.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-07-22 07:35:59
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-07-22 07:37:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2681
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij