czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:09:05

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

 

 Kurzętnik, dnia 6 listopada 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O III PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

Na podstawie art. 38 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

1)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/16 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

Cena wywoławcza wynosi 66.860,00  zł.

 

2)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/17 o pow. 0,1501 ha (E-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.  

Cena wywoławcza wynosi  66.860,00 zł.

 

3)        nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 321/8 o pow. 0,3424 ha (E-Ls-LsVI, E-N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033898/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

Cena wywoławcza wynosi  152.530,00 zł.

Poprzednie przetargi odbyły się dnia 9 lipca 2015 r., 8 października 2015 r.

Obecnie dla przedmiotowych działek nr 321/16, 321/17 i 321/8 obręb geod. Nielbark gm. Kurzętnik nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon przyrodniczy – „e”. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz  na terenie użytku ekologicznego ,,Nielbark”.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką, w dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższe działki – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz.:

- 11.00 na sprzedaż działki nr 321/16

- 11.30 na sprzedaż działki nr 321/17

- 12.00 na sprzedaż działki nr 321/8

Termin składania ofert upływa dnia 7 grudnia 2015 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działkę nr 321/16 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

Przetarg na działkę nr 321/17 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

Przetarg na działkę nr 321/8 położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark.

W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość oferty należy złożyć dla każdej nieruchomości z osobna.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 7 grudnia 2015 r. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez      zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

 

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

 

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-11-09 21:09:05
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-11-09 21:09:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3993
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:06:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-09 21:07:49

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VIII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Kurzętnik, dnia 6 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VIII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Pow. /ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza /zł netto

Oznaczenie klasyfikacyjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

131/37

0,0919

EL1N/00023787/9

40.600,00

RIVb-0,0299 ha

RV-0,0184 ha

Lz-RV-0,0436 ha

Zabudowa rekreacji indywidualne 5ML

2

131/47

0,0900

EL1N/00023787/9

39.700,00

RIVb-0,0900 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej-6ML

3

131/48

0,0963

EL1N/00023787/9

42.500,00

RIVb-0,0963 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

4

131/49

0,0964

EL1N/00023787/9

42.500,00

RIVb-0,0964 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Terminy poprzednich przetargów: 20 październik 2014 r., 31 grudzień 2014 r., 3 marzec 2015  r., 23 kwiecień 2015 r., 10 czerwiec 2015 r., 27 sierpień 2015 r., 7 października 2015 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

10.00 - na sprzedaż działki 131/37

10.30 - na sprzedaż działki 131/47

11.00 - na sprzedaż działki 131/48

11.30 - na sprzedaż działki 131/49

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 8 grudnia 2015 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

            Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/ .

            Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                                                Wojciech Dereszewski

Kurzętnik dnia 6 listopada 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XI PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza 

(netto)

Opis

nieruchomości

 

1

604/6

0,1724

EL1N/00031741/4

31.800,00

RV-0,1616 ha

W-RV- 0,0108 ha

2

604/13

 

0,0989

EL1N/00031748/3

21.700,00

RVI

3

604/14

 

0,0987

EL1N/00031749/0

21.700,00

RVI

4

604/15

 

0,1001

EL1N/00031750/0

21.900,00

RVI

5

604/16

 

0,0999

EL1N/00031751/7

21.900,00

RVI

6

604/24

 

0,0861

EL1N/00031759/3

17.700,00

RVI

7

604/41

 

0,1046

EL1N/00031776/8

23.800,00

RV-0,0154 ha

 RVI-0,0892 ha

8

604/43

 

0,0944

EL1N/00031778/2

21.300,00

RVI

 

Działki budowlane (wyżej wymienione) położone są w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 7 lipca 2014 r., 12 sierpnia 2014 r., 29 września 2014 r., 19 listopada 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 2 marca 2015  r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r., 26 sierpnia 2015 r., 6 października 2015r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 dnia 11 grudnia 2015 r. w sali narad o godzinie:

10.00 - na sprzedaż działki 604/6

10.30- na sprzedaż działki 604/13

11.00- na sprzedaż działki 604/14  

11.30- na sprzedaż działki 604/15  

12.00- na sprzedaż działki 604/16  

12.30- na sprzedaż działki 604/24  

13.00- na sprzedaż działki 604/41  

13.30- na sprzedaż działki 604/43  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 7 grudnia 2015 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/.
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-11-09 21:06:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-11-09 21:09:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3741
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:06:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-03 15:09:03

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Kurzętnik, dnia 3 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczona numerami ewidencyjnymi 171/1 o pow. 0,0021 ha (RV) i 171/2 o pow. 0,27 ha (RIVb-0,02 ha, RV-0,25 ha) zapisana w księdze wieczystej EL1N/00003012/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  141.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - obecnie brak jest dla przedmiotowej nieruchomości aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji. Wymagane jest aby nieruchomość została zagospodarowana  w kierunku sportowym lub w inny sposób będący pokrewny z powstającym w sąsiedztwie kompleksem sportowo-rekreacyjnym.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Termin zagospodarowania nieruchomości- nieruchomość należy zagospodarować w terminie 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 6 października 2015 r. o godz. 14.30.

Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2015 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działki nr 171/1 i 171/2 położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 30 września 2015 r.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez      zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;

- termin zagospodarowania nieruchomości.

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi , gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 w pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 56 47 48 297.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                       Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 15:09:03
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 15:09:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 5494
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:08:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-03 13:45:05

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

                                                                                            Kurzętnik, dnia 3 września 2015 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Na podstawie art. 38, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Pow. /ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza /zł netto

Oznaczenie klasyfikacyjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

131/37

0,0919

EL1N/00023787/9

40.600,00

RIVb-0,0299 ha

RV-0,0184 ha

Lz-RV-0,0436 ha

Zabudowa rekreacji indywidualne 5ML

2

131/47

0,0900

EL1N/00023787/9

39.700,00

RIVb-0,0900 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej-6ML

3

131/48

0,0963

EL1N/00023787/9

42.500,00

RIVb-0,0963 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

4

131/49

0,0964

EL1N/00023787/9

42.500,00

RIVb-0,0964 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Terminy poprzednich przetargów: 20 październik 2014 r., 31 grudzień 2014 r., 3 marzec 2015  r., 23 kwiecień 2015 r., 10 czerwiec 2015 r., 27 sierpień 2015 r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

10.00 - na sprzedaż działki 131/37

10.30 - na sprzedaż działki 131/47

11.00 - na sprzedaż działki 131/48

11.30 - na sprzedaż działki 131/49

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 2 października 2015 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

            Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./ .

            Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                                                Wojciech Dereszewski


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij