czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-04 22:12:47

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 4 lutego 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik:

 

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Dworcowej 9 – lokal mieszkalny nr  2, o pow. użytkowej 46,94 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 3,21 m2  i udziałem wynoszącym 5015/204135 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1628 o pow. 0,6149 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00026751/9;

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażowym oznaczoną działką nr 1627 położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik o pow. 0,0025 ha (B-RV), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00026750/2.

Obecnie dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży łącznie: lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie wraz z nieruchomością zabudowaną budynkiem garażowym.

Łączna cena nieruchomości wynosi 147.300,00 zł.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

                                                                                          

                                                                                           Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                            Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-02-04 22:12:47
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kowalska Data udostępnienia informacji: 2016-02-04 22:13:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3268
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-02-04 22:13:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:51:40

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

                                                                             Kurzętnik dnia 26 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

- nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1574 o pow. 0,0367 ha (PsV) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020070/9.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020070/9 widnieje wpis o prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 1595 i 1510/2 na rzecz właścicieli innych nieruchomości.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działki nr 1510/2 i 1595 położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Na przedmiotowej działce usytuowany jest obiekt, który po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zdemontowany.

Cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.Grunwaldzkiej 39 dnia 29 lutego 2016 r. w sali narad o godzinie 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 24 lutego 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
                              

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 14:51:40
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 14:51:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2814
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-28 14:51:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:48:10

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

Kurzętnik dnia 26 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza  zł

(netto)

Opis

nieruchomości

 

1

604/6

0,1724

EL1N/00031741/4

31.800,00

RV-0,1616 ha

W-RV- 0,0108 ha

2

604/13

 

0,0989

EL1N/00031748/3

21.700,00

RVI

3

604/14

 

0,0987

EL1N/00031749/0

21.700,00

RVI

4

604/15

 

0,1001

EL1N/00031750/0

21.900,00

RVI

5

604/16

 

0,0999

EL1N/00031751/7

21.900,00

RVI

6

604/24

 

0,0861

EL1N/00031759/3

17.700,00

RVI

7

604/41

 

0,1046

EL1N/00031776/8

23.800,00

RV-0,0154 ha

 RVI-0,0892 ha

 

Działki budowlane (wyżej wymienione) położone są w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 7 lipca 2014 r., 12 sierpnia 2014 r., 29 września 2014 r., 19 listopada 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 2 marca 2015  r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r., 26 sierpnia 2015 r., 6 października 2015 r., 11 grudnia 2015 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 29 lutego 2016 r. w sali narad o godzinie:

11.00 - na sprzedaż działki 604/6

11.30- na sprzedaż działki 604/13

12.00- na sprzedaż działki 604/14  

12.30- na sprzedaż działki 604/15  

13.00- na sprzedaż działki 604/16  

13.30- na sprzedaż działki 604/24  

14.00- na sprzedaż działki 604/41  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 23 lutego 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.
 
Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 14:48:10
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 14:49:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2831
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-06-14 15:12:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:51:17

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 15 stycznia 2016 r.w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w  dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I.     Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres do 20 lat:

nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 131/51 o pow. 1,2787 ha (RV, PsIV, Lz-RV, N) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00023787/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 lipca 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 123 z dnia 1 września 2009 r. poz. 1956 przedmiotowy grunt przeznaczony jest w części na plażę publiczną oraz w części na zieleń urządzoną.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania w celu urządzenia plaży, prowadzenia działalności związanej z turystyką, upowszechnianiem sportu i rekreacji, zagospodarowania terenów zielonych.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 8.000,00 zł/rok netto. Czynsz dzierżawny należy uiszczać corocznie do dnia 31 marca. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o 10% w stosunku do kwoty czynszu z roku poprzedniego.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 
Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:51:17
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:51:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2989
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:48:18

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik nr ewidencyjny 160/50 o pow. 6,00 ha dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034009/2.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usług sportowych.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 20.000,00 zł netto/rok.

Termin wnoszenia opłat – corocznie do dnia 31 marca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana po dniu 1 stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu inflacji ustalony przez GUS.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu pięciu lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.


Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:48:18
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:48:22
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2738
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:46:24

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Kurzętnik, dnia 14 stycznia 2016 r.

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O  I  PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/26 o pow. 0,0069 ha (B) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020127/4.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020127/4 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym związanym z inną nieruchomością.

Cena wywoławcza wynosi 9.760,00 zł netto.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg ograniczono do właścicieli działek sąsiednich o numerach 180/10 i 180/9   położonych w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik. Przetarg ograniczono do w/w podmiotów ponieważ działka 180/26 nie może zostać zagospodarowana oddzielnie natomiast może poprawić warunki zagospodarowania wyżej wskazanych działek sąsiednich.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 do dnia 12 lutego 2016 r. oraz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 12 lutego 2016 r.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.


Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.
Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:46:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:46:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2673
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:44:55

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

                                                                         Kurzętnik dnia 14 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/25 o pow. 0,1877 ha (Bi) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020127/4.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020127/4 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym związanym z inną nieruchomością.

Działka graniczy z drogą powiatową, przez działkę przebiega linia energetyczna a także znajduje się na niej budowla betonowa (dawny kanał samochodowy).

Cena wywoławcza wynosi 160.160,00 zł netto.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 dnia 18 lutego 2016 r. w sali narad o godzinie 12.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 15 lutego 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:44:55
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:45:08
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 1844
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 14:51:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij