czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-01 15:06:46

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 110/8 o pow. 0,6997 ha (N- 0,5175 ha, RVI – 0,1822 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00003221/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi  84.000,00 zł.

 

Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LV/341/14 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze predysponowanym do urbanizacji, w strefie potencjalnego rozwoju, tereny wskazane do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 3 lat od momentu zawarcia aktu notarialnego, w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, nieruchomość zostanie zwrócona poprzedniemu właścicielowi – Gminie Kurzętnik.   

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

 

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-04-01 15:06:46
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 15:09:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3309
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-04-01 15:09:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:22:02

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KURZĘTNIKU

 

                                                                                                 Kurzętnik, dnia 03 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KURZĘTNIKU

                    Na podstawie art. 37 ust. 4,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę:

- nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik stanowiącej własność Gminy Kurzętnik nr ewidencyjny 160/40 o pow. 1,0402 ha (N) dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034228/3.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz.  z 13 listopada 2015 r. poz. 4087) przeznaczona jest pod teren usług sportowych.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości - w ciągu 3 lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 20.000,00 zł/rok netto.

Czynsz dzierżawny należy uiszczać corocznie do dnia 31 marca; za 2016 r. w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy w wysokości zależnej od ilości pełnych miesięcy dzierżawy, na wskazane konto lub w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik;

Wadium na przedmiotową działkę wynosi 2.000,00 zł wpłacone w pieniądzu;

 Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 1200.

Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2016 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem: ,,Przetarg na dzierżawę działki 160/40  położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik”. Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto urzędu gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 25 marca 2016 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Do opracowania koncepcji należy wykorzystać mapy i opis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Kurzętniku w  pokoju nr 1.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki

- oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego;

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;

- oferowany termin realizacji przedstawionej koncepcji;

- kopię dowodu wpłaty wadium (wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium).

 

Kryteria oceny przedstawionej oferty:

Podstawowym kryterium oceny złożonych ofert będzie na pierwszym miejscu zakres realizowanej inwestycji, na drugim termin jej wykonania i na trzecim wysokość czynszu dzierżawnego.

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone
w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium wraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Z osobą, która przedstawi najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 10 lat.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

            Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-03-04 08:22:02
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2016-03-04 08:22:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2859
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-03-04 08:22:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:04:35

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W WAWROWICACH

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-04 22:15:01

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

 

Kurzętnik, dnia 4 lutego 2016  r.

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik:

- nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 324/1 o pow. 3,0013 ha (K-0,4695 ha, ,N-2,5318 ha)zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim nr  EL1N/00020125/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 315.200,00 zł netto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest na zabudowę przemysłowo-wytwórczą z dopuszczeniem zabudowy handlowo-usługowej  oraz lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością. Termin zagospodarowania nieruchomości - brak

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Nieruchomość  położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Kurzętnik.

Grunty wystawione do sprzedaży zostały włączone do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z czym, aby prowadzić działalność na przedmiotowym gruncie trzeba uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w w/w strefie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282) Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy.

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad, o godz. 12.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 4 marca 2016 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

                                                                                              Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                               Wojciech Dereszewski

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-02-04 22:15:01
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kowalska Data udostępnienia informacji: 2016-02-04 22:15:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3239
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-02-04 22:15:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij