czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-30 09:21:30

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 25 maja2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 25 maja2016 roku

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/29 o pow. 0,1088 ha (N- 0,0948 ha, RVI – 0,0140 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – wytwórczych  i usługowo – handlowych w miejscowości Nielbark, Gmina Kurzętnik uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/216/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 08 kwietnia 2010 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 71 z dnia 21 maja 2010 r. poz. 1140 przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 1P+U – podstawowe przeznaczenie – zabudowa przemysłowo – wytwórcza, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa usługowo – handlowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego możliwa jest lokalizacja obiektów produkcyjnych i usługowych z wyjątkiem obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 2000m2; oba rodzaje przeznaczenia podstawowe i dopuszczalne mogą występować łącznie lub być traktowane zamiennie .

Warunkiem nabycia nieruchomości jest pozostawienie w stanie nienaruszonym szpaleru drzew iglastych – świerk srebrny, który oddziela tereny przemysłowo – wytwórcze i usługowo – handlowe od terenów mieszkalno – usługowych, stanowiący barierę dźwiękoszczelną, zasadzony wzdłuż działki 318/29 .

Nieruchomość zostanie sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 318/20 .

Cena nieruchomości wynosi 26.112,00 złotych.

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-30 09:21:30
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-05-30 09:22:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4630
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-05-30 09:22:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-20 08:39:43

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

 

                                                                         Kurzętnik dnia 16 maja 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI NIELBARK

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nielbark będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

 

-nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik, oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/8 o pow. 0,6997 ha (N – 0,5175 ha, RVI – 0,1822 ha) stanowiącej własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00003221/8.

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w obszarze predysponowanym do urbanizacji, w strefie potencjalnego rozwoju, tereny wskazane do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 3 lat od momentu zawarcia aktu notarialnego, w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, nieruchomość zostanie zwrócona poprzedniemu właścicielowi – Gminie Kurzętnik.

W dziale III księgi wieczystej nr EL1N/00020127/4 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym związanym z inną nieruchomością.

Cena wywoławcza wynosi 84.000,00 zł netto.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 dnia 17 czerwca 2016 r. w sali narad o godzinie 11.00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 13 czerwca 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

          Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 08:39:43
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-05-20 08:39:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4502
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-05-20 08:39:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-11 08:08:47

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 5 maja 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

- nieruchomość lokalową położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik przy ul. Sienkiewicza 23 – lokal mieszkalny nr  9, o pow. użytkowej 28,50 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 8,00 m2  i udziałem wynoszącym 3650/82006 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1559 o pow. 0,0544 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00023788/6. Cena nieruchomości wynosi 71.250,00 złotych.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-11 08:08:47
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-05-11 08:08:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4439
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-05-11 08:08:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-06 23:19:58

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 27 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 27 marca 2016 roku

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Tereszewo, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 604/56 o pow. 0,0083 ha (RV – 0,0083 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00031742/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi   3.187,00 zł .

Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-06 23:19:58
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-05-06 23:20:37
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4076
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-05-06 23:20:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:05:26

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 27 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 27 marca 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Tereszewo, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 604/56 o pow. 0,0083 ha (RV – 0,0083 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00031742/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi   3.187,00 zł .

 

 

Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.


 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-04-28 15:05:26
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 15:07:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3297
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-04-28 15:07:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-01 15:08:57

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W WAWROWICACH

 

Kurzętnik, dnia 31 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W WAWROWICACH

 

                   Na podstawie art. 37 ust. 4,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę:

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik stanowiącej własność Gminy Kurzętnik oznaczonej nr ewidencyjnym 131/51 o pow. 1,2787 ha (RV, PsIV, Lz-RV, N) zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00023787/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, w dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 lipca 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 123 z dnia 1 września 2009 r. poz. 1956 przedmiotowy grunt przeznaczony jest w części na plażę publiczną oraz w części na zieleń urządzoną.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania w celu urządzenia plaży, prowadzenia działalności związanej z turystyką, upowszechnianiem sportu i rekreacji, zagospodarowania terenów zielonych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 8.000,00 zł/rok netto.

Czynsz dzierżawny należy uiszczać corocznie do dnia 31 marca; za 2016 r. w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy w wysokości zależnej od ilości miesięcy dzierżawy, na wskazane konto lub w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik;

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o 10% w stosunku do kwoty czynszu z  roku poprzedniego.

Wadium na przedmiotową działkę wynosi 800,00 zł wpłacone w pieniądzu;

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 20 lat.

Dzierżawca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia swobodnego przejścia z działek sąsiednich o numerach 131/20 i 131/50 przez dzierżawioną nieruchomość do działki nr 139 stanowiącej własność Gminy Kurzętnik.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 4 maja 2016 roku o godzinie 1200.

 

Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem: ,,II przetarg  na dzierżawę działki 131/51  położonej w obrębie geodezyjnym Wawrowice”. Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto urzędu gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 19 kwietnia 2016 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Do opracowania koncepcji należy wykorzystać mapy i opis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Kurzętniku w  pokoju nr 1.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy dzierżawy.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki

- oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego;

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;

- oferowany termin realizacji przedstawionej koncepcji;

- kopię dowodu wpłaty wadium (wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium).

 

Kryteria oceny przedstawionej oferty:

Podstawowym kryterium oceny złożonych ofert będzie na pierwszym miejscu zakres realizowanej inwestycji, na drugim termin jej wykonania i na trzecim wysokość czynszu dzierżawnego.

Przetarg  może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki  określone
w ogłoszeniu o przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium w terminie trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Z osobą, która przedstawi najlepszą ofertę zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 20 lat.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

            Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-04-01 15:08:57
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 15:09:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3727
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-04-01 15:09:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-01 15:08:05

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 318/29 o pow. 0,1088 ha (N- 0,0948 ha, RVI – 0,0140 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00033592/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – wytwórczych  i usługowo – handlowych w miejscowości Nielbark, Gmina Kurzętnik uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/216/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 08 kwietnia 2010 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 71 z dnia 21 maja 2010 r. poz. 1140 przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 1P+U – podstawowe przeznaczenie – zabudowa przemysłowo – wytwórcza, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa usługowo – handlowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego możliwa jest lokalizacja obiektów produkcyjnych i usługowych z wyjątkiem obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 2000m2; oba rodzaje przeznaczenia podstawowe i dopuszczalne mogą występować łącznie lub być traktowane zamiennie .

Warunkiem nabycia nieruchomości jest pozostawienie w stanie nienaruszonym szpaleru drzew iglastych – świerk srebrny, który oddziela tereny przemysłowo – wytwórcze i usługowo – handlowe od terenów mieszkalno – usługowych, stanowiący barierę dźwiękoszczelną, zasadzony wzdłuż działki 318/29 .

Nieruchomość zostanie sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 318/20 .

Cena nieruchomości wynosi 32.640,00 złotych.

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij