czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-07-18 08:18:09

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 13 lipca 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1693 o pow. 0,0099 ha (R IVb – 0,0099 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/000025456/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych .

         Cena nieruchomości wynosi  13.068,00   zł.

 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1692 o pow. 0,0079 ha (R IVb – 0,0079 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/000025456/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych .

         Cena nieruchomości wynosi 10.428,00   zł.

 

Obecnie dla przedmiotowej działki nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.

 

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

Z-ca Wójta

Teresa Łątkowska

 

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 08:18:09
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 08:19:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 6133
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-07-18 08:19:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:50:40

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-07-07 11:50:40
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-07-07 11:51:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 6127
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-07-07 11:51:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:36:25

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O X PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

                                                                                            Kurzętnik, dnia 17 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O X PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Pow. /ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza /zł netto

Oznaczenie klasyfikacyjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

131/37

0,0919

EL1N/00023787/9

34.510,00

RIVb-0,0299 ha

RV-0,0184 ha

Lz-RV-0,0436 ha

Zabudowa rekreacji indywidualne 5ML

2

131/47

0,0900

EL1N/00023787/9

33.745,00

RIVb-0,0900 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej-6ML

3

131/48

0,0963

EL1N/00023787/9

36.125,00

RIVb-0,0963 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

4

131/49

0,0964

EL1N/00023787/9

36.125,00

RIVb-0,0964 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Terminy poprzednich przetargów: 20 październik 2014 r., 31 grudzień 2014 r., 3 marzec 2015  r., 23 kwiecień 2015 r., 10 czerwiec 2015 r., 27 sierpień 2015 r., 7 października 2015 r. , 14 grudnia 2015 r. , 16 maja 2016 r.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

11.30 - na sprzedaż działki 131/37

11.45 - na sprzedaż działki 131/47

12.00 - na sprzedaż działki 131/48

12.15 - na sprzedaż działki 131/49

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 15 lipca 2016 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

            Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/ .

            Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Z-ca Wójta

                                                                                                                      Teresa Łątkowska

 

 

 Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-06-17 13:36:25
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-06-17 13:36:38
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 5392
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-06-17 13:36:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:34:57

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Kurzętnik, dnia 17 czerwca 2016  r. 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

 

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Sienkiewicza 23 – lokal mieszkalny nr  9, o pow. użytkowej 28,50 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 8,00 m2  i udziałem wynoszącym 3650/82006 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1559 o pow. 0,0544 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00023788/6;

 

Cena nieruchomości wynosi 71.250,00 zł.

 

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku  przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 21 lipca 2016 r. w sali narad o godzinie 11.00 .

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 15 lipca 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze. zm.). 

                                                                                                          

 

Z-ca Wójta

Teresa Łątkowska                                                                                                                                       

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-06-17 13:34:57
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałowski Data udostępnienia informacji: 2016-06-17 13:36:38
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4962
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-06-17 13:36:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:22:11

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Kurzętnik, dnia 30 maja 2016  r. 

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

 

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Dworcowej 9 – lokal mieszkalny nr  2, o pow. użytkowej 46,94 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 3,21 m2  i udziałem wynoszącym 5015/204135 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1628 o pow. 0,6149 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00026751/9;

 

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażowym oznaczoną działką nr 1627 położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik o pow. 0,0025 ha (B-RV), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00026750/2.

Obecnie dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej oznaczonej jako rejon aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży łącznie: lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie wraz z nieruchomością zabudowaną budynkiem garażowym.

 

Łączna cena nieruchomości wynosi 132.570,00 zł.

 

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 25  kwietnia 2016 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku  przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 4 lipca 2016 r. w sali narad o godzinie 11.00 .

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 27 czerwca 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze. zm.).     

                                                                                                            Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                                            Wojciech Dereszewski

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-30 15:22:11
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Zapałoowski Data udostępnienia informacji: 2016-05-30 15:22:15
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 4766
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-05-30 15:22:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij