czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:06:35

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /teks. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kurzętnik będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Kurzętnik:

 

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik, nr dz. 1662/4 o pow. 2,0091 ha ( K- 1,7341 ha, N- 0,2750 ha) zapisana w księdze wieczystej EL1N/00025929/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w  Nowym Mieście Lubawskim, w dziale III i IV tejże księgi wpisów brak. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %.

Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.

Obecnie brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr XLI/200/10 z dnia 23 lutego 2010 r.  przedmiotowy grunt położony jest w jednostce strukturalnej oznaczonej jako strefa przyrodnicza.

Cena wywoławcza wynosi 195.000,00 zł netto.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Poprzednie przetargi odbył się w dniach: 30 kwietnia 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 10 października  2014 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 o godz. 12.00 w sali narad.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 12 lutego 2015r. 

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek Vat 23%.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

            Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-01-16 08:06:35
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-01-16 08:06:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2613
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:07:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-08 21:30:11

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.. 518 z późn. zm.) – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w najem:

Nr ewidencyjny działki na której położony jest lokal

Oznacz. w KW

Pow. działki w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu

Okres umowy

Czynsz 

 Termin wnoszenia opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

281 obręb geodezyjny Marzęcice

EL1N/00018203/4

0,07

W budynku będącym w części własnością Gminy Kurzętnik przy ul. Nowomiejskiej28 w Marzęcicach

Lokal o powierzchni:

24,85 m2

Najem na cele usługowe

do 3 lat

Czynsz miesięczny

wg. stawki 26,25 zł/m² netto.

Opłata aktualizowana wraz ze zmianą najniższego wynagrodzenia w Polsce.

Do 10-go każdego miesiąca

 
II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 21:30:11
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osmańska Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 21:30:15
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 2766
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-10-26 14:07:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij