czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:21:19

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Borkowska Data wytworzenia informacji: 2016-11-15 13:21:19
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-11-15 13:22:22
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 12155
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-11-15 13:22:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:44:12

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Kurzętnik, dnia 31 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik:

 

L.p

Numer działki

Pow. /ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza /zł netto

Oznaczenie klasyfikacyjne

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

131/38

0,0969

EL1N/00023787/9

39.729,00

RIVb-0,0230 ha

RV-0,0654 ha

Lz-RV-0,0085 ha

Zabudowa rekreacji indywidualne 5ML

2

131/39

0,0967

EL1N/00023787/9

39.647,00

RIVb-0,0300 ha

RV-0,0567 ha

Lz-RV-0,0100 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej-6ML

3

131/40

0,1311

EL1N/00023787/9

53.751,00

RIVb-0,0505 ha

RV-0,0595 ha

Lz-RV-0,0211 ha

Zabudowa rekreacji indywidualnej- 6ML

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

11.30 - na sprzedaż działki 131/38

11.45 - na sprzedaż działki 131/39

12.00 - na sprzedaż działki 131/40

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 28 listopada 2016 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

            Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774/ .

            Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39  lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 
 
Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/
Zamknij