Tryb: nieograniczony

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 202306 - 2015

Termin składania ofert: 2015-08-18 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 2015-08-18 09:15:00

Ogłoszono dnia 2015-08-07 przez Andrzej Pawlik

Treść

Kruklanki: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 202306 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kruklankach , ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4217002, faks 087 4217002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków (drugie danie z surówką i kompotem dwa razy w tygodniu + zupa z chlebem 3 razy w tygodniu) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016, łącznie dla około 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kruklanki rozlokowanych w następujących placówkach Zespół Szkół w Kruklankach ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Szkoła Podstawowa w Boćwince klasy 0-6 łącznie z klasami 0 - 3 w Jurkowie. Dożywianie uczniów będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 13:00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii, dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych. Posiłki składają się z drugiego dania dwa razy w tygodniu, które winno być posiłkiem mięsnym lub rybnym urozmaicone surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem z owoców (np. truskawkowy, wiśniowy, jabłkowy, wieloowocowy). Do mięsa i ryby zamiennie winny być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, pulpety w sosie, spaghetti, kluski śląskie z sosem, bigos, potrawka z kurczaka. Waga posiłku winna kształtować się następująco: sztuka mięsa lub ryby: 150g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron: 200g, surówka lub jarzyny: 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, pulpety w sosie, spaghetti, kluski śląskie z sosem, potrawka z kurczaka: 200g, natomiast zupa 500 ml powinna być ze świeżym chlebem (2 kromki na porcję). kompot z owocami: 250 ml Posiłki Wykonawca dostarczał będzie do wszystkich szkół na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw - posiłki mają być dostarczane w pojemnikach przystosowanych do kontaktu z żywnością (posiadające atesty). Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, przygotowane zgodnie z zasadami żywienia dzieci, smaczne i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Urozmaicenie posiłków musi dotyczyć: doboru posiłków, barwy, smaku, zapachu, konsystencji i sposobu przyrządzania potraw. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku szkolnym oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup, należy także brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowanych posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków - jadłospisu na okres 30 dni świadczenia usług, nie później niż z 7-dniowym wyprzedzeniem. Do realizacji umowy wymagana jest akceptacja ww. wykazu - jadłospisu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni. Dopuszcza się 1 raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i zastąpienie go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj. ryby lub danie jarskie. Wykonawca gwarantuje, że przygotowanie posiłków będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP. Dowiezione i podane w szkołach posiłki mają być zawsze gorące. O czystość termosów zadba Wykonawca. Szkoła zapewnia naczynia (talerze, sztućce, kubki), na których będą spożywane posiłki. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustalać będzie odpowiednio do potrzeb z dyrektorami ww. szkół. Wykonawca powinien dysponować pracownikami, którzy posiadają aktualne wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego karty lub książeczki zdrowia oraz dysponować środkiem transportu do przewozu posiłków (właściwy stan sanitarno-techniczny potwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną). Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej lub większej ilości poszczególnych usług, w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach, ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach, ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Pawlik Data wytworzenia informacji: 2015-08-07 12:22:02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Pochranowicz Data udostępnienia informacji: 2015-08-07 12:31:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 384
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2015-08-21 13:52:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »