czarnobiały0+1+2
 Strona główna www.kruklanki.pl Mapa Gminy Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski O Biuletynie
 Wyniki zamówień publicznych
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2014/2015

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kruklanki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 376656 - 2014

Termin składania ofert: 2014-11-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2014-11-25 10:15:00

Ogłoszono dnia 2014-11-17 przez Andrzej Pawlik

Treść

Kruklanki: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 376656 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kruklankach , ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4217002, faks 087 4217002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa zimowego utrzymania została podzielona na osiem zadań (części) tj. Część nr 1 - zadanie nr 1 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Jasieniec, Jeziorowskie, Żabinka, Knieja Łuczańska oraz łącznik między miejscowościami Jeziorowskie - Brożówka. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 2 - zadanie nr 2 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Kruklanki, Grądy Kruklaneckie, Żywki Małe, Brożówka oraz parkingi w miejscowości Kruklanki. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 3 - zadanie nr 3 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Żywe, Borki, Możdżany, oraz łączniki między miejscowościami Możdżany - Boćwinka, Żywe - Boćwinka. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 4 - zadanie nr 4 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Lipowo, Jurkowo oraz łączniki między miejscowościami Jurkowo - Żywe, Żywe - Sołtmany. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 5 - zadanie nr 5 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Sołtmany oraz łącznik między miejscowościami Sołtmany - Boćwinka (skrzyżowanie z drogą powiatową). Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 6 - zadanie nr 6 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe dróg gminnych w miejscowościach: Żywki, Boćwinka oraz łącznik między miejscowościami Boćwinka - Sołtmany (do drogi powiatowej). Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 7 - zadanie nr 7 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe wszystkich dróg gminnych na całym terenie Gminy Kruklanki przez koparkę i koparko-ładowarkę o pojemności łyżki do 4,1m3. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Część nr 8 - zadanie nr 8 Zadanie obejmuje utrzymanie zimowe wszystkich dróg gminnych na całym terenie Gminy Kruklanki pługiem wirnikowym. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych. Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie (część) oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą całości zamówienia lub oferty częściowe - na poszczególne zadania. UWAGA!: dokładny zakres dróg gminnych objętych przedmiotem zamówienia (poszczególne zadania) Zamawiający okaże potencjalnym Wykonawcom po wcześniejszym telefonicznym lub ustnym uzgodnieniu. a) przewidywana ilość pracy sprzętu w sezonie to: - około 100 godzin rzeczywistej pracy pługu na każde zadanie i 100 godzin rzeczywistej pracy ładowarki lub koparko-ładowarki na wszystkie drogi oraz 50 godzin rzeczywistej pracy pługu wirnikowego na wszystkie drogi (rzeczywista praca równa się godzinie zegarowej pracy ciągłej sprzętu) b) wymagana liczba pojazdów: Zadanie 1 - 1 ciągnik o mocy min 90KM z napędem na cztery koła wyposażony w pług odśnieżający jednoboczny regulowany. Zadanie 2 - nie więcej jak 2 ciągniki o mocy min 90 KM z napędem na cztery koła wyposażone w pługi odśnieżające jednoboczne regulowane. Zadanie 3 - 1 ciągnik o mocy min 90KM z napędem na cztery koła wyposażony w pług odśnieżający jednoboczny regulowany. Zadanie 4 - 1 ciągnik o mocy min 90KM z napędem na cztery koła wyposażony w pług odśnieżający jednoboczny regulowany. Zadanie 5 - 1 ciągnik o mocy min 90KM z napędem na cztery koła wyposażony w pług odśnieżający jednoboczny regulowany. Zadanie 6 - 1 ciągnik o mocy min 90KM z napędem na cztery koła wyposażony w pług odśnieżający jednoboczny regulowany. Zadanie 7 - 1 ładowarka lub koparko-ładowarka o pojemności przedniej łyżki ładującej do 4,1m3 Zadanie 8 - 1 pług wirnikowy UWAGA!: Zastrzega się, że sprzęt może być skierowany na drogi w innych miejscowościach niż wyszczególnione w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego c) wyposażenie pojazdów: - pojazdy mają posiadać gniazdo zasilające i miejsce umożliwiające trwałe podłączenie nadajnika monitorującego GPS. - wszystkie pojazdy mają posiadać pełne oświetlenie pracy sprzętu z przodu i z tyłu oraz lampy błyskowe koloru żółtego. - wszystkie pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na drogach - każdy operator sprzętu musi być wyposażony w system łączności telefonicznej komórkowej. - każdy operator sprzętu musi posiadać niezbędne dokumenty do prowadzenia pojazdów d) Zamawiający przed ogłoszeniem wyniku przetargu zażąda okazania sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 przez Wykonawcę czy spełniają wymagania SIWZ. Okazanie to nastąpi w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli okazany sprzęt nie spełni warunków i oczekiwań zamawiającego, oferta zostanie odrzucona. 2. Warunki wykonywania usługi odśnieżania: a) Wykonawca rozpoczyna pracę wyłącznie na zlecenie przedstawiciela Gminy - Koordynatora usługi odśnieżania, po telefonicznym powiadomieniu o konieczności wykonania usługi odśnieżania w miejscu oraz terminie przez niego wyznaczonym. b) Zamawiający zaopatrzy sprzęt odśnieżający w satelitarny system monitorowania pojazdu - GPS dla zadań 3, 4, 5, 6. Montaż nadajników GPS nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). c) Dla pozostałych zadań tj. 1, 2, 7, 8 satelitarny system monitorowania pojazdu - GPS zapewniają Wykonawcy. d) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do elektronicznego konta kontrolnego systemu GPS za pomocą sieci Internet. e) Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia za gotowość wykonawcy odśnieżania oraz za dojazd do miejsca wykonywania usługi. (Wykonawcy z poza terenu Gminy Kruklanki będzie odliczany czas dojazdu do sektora odśnieżania). f) Wykonawca zostanie rozliczony z rzeczywistego czasu pracy na podstawie raportów systemu GPS sporządzanych przez Koordynatora, kart drogowych oraz zeszytu pracy godzin sprzętu (załącznik nr 10) g) Po wykonaniu usługi odśnieżania na danej trasie, droga winna być przejezdna na całej jej dostępnej szerokości a grubość pokrywy śnieżnej po odśnieżeniu nie może przekraczać 5 cm. h) pługi odśnieżające jednoboczne regulowane mają być wyposażone w odbojniki gumowe zabezpieczające krawężniki przed uszkodzeniem mechanicznym. i) Lemiesz pługa i sam pług może być wspomagany przez koło podporowe lub ślizg, jednakże dolna krawędź lemiesza na całej jego długości i dolna krawędź urządzeń wspomagających muszą być na tym samym poziomie. j) Droga, na której stwierdzone zostanie, iż usługa odśnieżania została źle wykonana, droga jest nieprzejezdna lub droga, na której odśnieżanie wykonane zostanie niedbale, będzie musiała być doprowadzona do stanu przejezdności na koszt Wykonawcy. k) W przypadku awarii własnego sprzętu, Wykonawca ma obowiązek wynająć sprzęt na własny koszt i wykonywać usługę odśnieżania bez zwłoki..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt .6 Pzp. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia i złożenia wykazu sprzętu do wykonania zamówienia oraz zobowiązania do wskazania możliwości zainstalowania satelitarnego systemu monitorowania pojazdu GPS. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunków tj. nie złożenie wykazu sprzętu do wykonania zamówienia potwierdzających spełnieniu warunku, oświadczenia z art. 22 ust. 1, oraz nie złożenie oświadczenia - zobowiązania do możliwości podłączenia w satelitarny system monitorowania pojazdu GPS, spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia i złożenia wykazu osób do wykonania zamówienia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunków tj. nie złożenie wykazu osób do wykonania zamówienia potwierdzających spełnieniu warunku, oświadczenia z art. 22 ust. 1 spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA: Zamawiający dokonał zmiany SIWZ dnia 24.11.2014 (treść w załączniku)

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Ogłoszenie

Załączniki do SIWZ

Pytanie

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Pawlik Data wytworzenia informacji: 2014-11-17 12:42:33
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Pawlik Data udostępnienia informacji: 2014-11-17 12:48:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 1196
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2014-11-27 12:57:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij