czarnobiały0+1+2
 Strona główna www.kruklanki.pl Mapa Gminy Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski O Biuletynie
 Wyniki zamówień publicznych
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie biletów miesięcznych

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kruklanki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 242262 - 2011

Termin składania ofert: 2011-08-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2011-08-22 10:15:00

Ogłoszono dnia 2011-08-12 przez Krzysztof Szydłowski

Treść

Kruklanki: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 242262 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kruklankach , ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4217002, faks 087 4217002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie biletów miesięcznych. ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje: świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów wraz z opieką i odwożeniu do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego- Załącznik Nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ. 2.1.Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwiezienie uczniów wraz z opieką do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania 2.2. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach, 2.3. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu. 2.4. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, zdrowa, i będąca w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 2.5. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę i asekurację należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 2.6. Dowożone dzieci mają być dowiezione do Kruklanek nie wcześniej niż o godz. 7.00 - 7.10 a do Boćwinki i Jurkowa nie wcześniej niż o godz. 7.30 2.7.Wykaz tras, miejscowości i szkół, z których realizowany będzie dowóz, ilość uczniów, długości tras w km i zawierają załączone harmonogramy dowozu (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d) wg których realizowane będzie zamówienie. Dane zawarte w załącznikach mogę ulec niewielkim zmianom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zmianą ilości uczniów w poszczególnych szkołach. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , powyższe zmiany zostaną skonsultowane przez Wójta - Władysława Gładkowskiego z Dyrektorami placówek szkolnych po rozpoczęciu roku szkolnego. 2.9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125 ,poz.874 ze zm.) 2.10. Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług , lub zwiększenia ilości w ramach zamówień uzupełniających w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych . 2.11. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy. 2.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym +/- 5%. 2.13. Ilość kursów powrotnych wynikająca z planu zajęć zostanie ustalona z Dyrektorami Szkół a Wykonawcą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienie w zakresie przewozu osób na kwotę brutto minim. 100 tys. zł Wykonawcy Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane należycie (np. referencje)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wykonawcy mogą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wykonawcy mogą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000 PLN. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach niezbędnych do wykonania zamówienia Innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawcy nie mogą przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, mogą przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie tego warunku

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Terminy wykonania poszczególnych usług wskazanych w harmonogramie realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności; ulewne długotrwałe opady deszczu, nieprzewidziane mrozy, opady śniegu, nie przejezdne drogi, wichury i inne wypadki losowe, itp., które mają wpływ na wykonanie poszczególnej usługi i uniemożliwiają dotrzymanie terminu. 2. Dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy. 3. Wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego. 4. Pominięcie jakiegokolwiek elementu przy wycenie oferty i nie ujęcie w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 5. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wielkości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego usług w trakcie realizacji umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, lub zwiększenia ilości usług w ramach zamówień uzupełniających, w zależności od bieżących potrzeb. 7. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Warunki umowne określa formularz umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 9. W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu nazw adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kruklanki ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kruklanki ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki Pokoju Nr 8 (I piętro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Ogłoszenie

Załączniki do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szydłowski Data wytworzenia informacji: 2011-08-12 09:28:22
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Pawlik Data udostępnienia informacji: 2011-08-12 09:40:23
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 321
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2011-08-24 09:08:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij