czarnobiały0+1+2
 Strona główna  www.kruklanki.pl  Mapa Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  O Biuletynie
 Wyniki zamówień publicznych
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Przetarg publiczny na sprzedaż środka trwałego-Sprzedaż pojazdu samochodowego: Autosan H 09

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Inne

Zamawiający: Urząd Gminy Kruklanki

Finansowanie: Inne

Nr UZP: -

Termin składania ofert: 2011-08-12 15:00:00

Termin otwarcia ofert: 2011-08-16 10:00:00

Ogłoszono dnia 2011-07-29 przez Krzysztof Szydłowski

Treść

GKM.2613.1.2011                                                          Kruklanki, dn. 29.07.2011 r.

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114,poz 761) Urząd Gminy w Kruklankach ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu samochodowego: Autosan H 09.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10
11 – 612 Kruklanki
 
2. Przedmiot sprzedaży:

        marka i typ pojazdu:                    Autosan H 09,

        rodzaj pojazdu i typ nadwozia:   autobus/ „gimbus”,

        nr rejestracyjny:                           NGI C 163,

        rok produkcji:                              2000,

        pojemność silnika/ moc:               6 540 cm3/ 110 kW,

        liczba miejsc:                                53 (siedzących 40),

        stan licznika:                                432 418 km,

        kolor:                                            pomarańczowy.

 
3. Miejsce oględzin:

Pojazd można oglądać na terenie Zespołu Szkół w Kruklankach od 1.08.2011r. do 12.08.2011r. w godz. od 800 do 1400.

 
4. Cena wywoławcza brutto:
 
30 000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych)
 
5. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z dopiskiem: Autosan H09”) w wysokości 3000, 00 zł w kasie Urzędu Gminy w Kruklankach, lub na numer rachunku bankowego: 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010 w terminie do 12 sierpnia 2011r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na wskazany przez każdego z nich rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 
6. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 22 Lipca 10 w sali konferencyjnej.

 
7. Wymagania dotyczące składanej oferty:

Oferta powinna zawierać cenę zakupu brutto oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta i nr telefonu kontaktowego. Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kruklankach (pokój nr 11) lub pod nr tel. (87) 421 70 02.

 
8. Składanie ofert:

Oferty zakupu z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Autosan H 09” w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10   do dnia 12 sierpnia 2011 do godz.1500.

 
9. Dodatkowe informacje:

W przypadku, kiedy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

10. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta przez sprzedającego zostanie poinformowany o wyborze oraz o konieczności uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu (z uwzględnieniem wpłaconego wadium) , na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli kupujący uchyli się od zapłaty za przedmiot sprzedaży.

Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze oferty zakupu, w kasie Urzędu Gminy w Kruklankach. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 3 dni od daty zapłaty.

 
 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Kruklanki

                                                                                                                                         Władysław Gładkowski

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szydłowski Data wytworzenia informacji: 2011-07-29 09:25:40
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Całka Data udostępnienia informacji: 2011-07-29 09:30:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 1103
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2011-08-16 14:20:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij