czarnobiały0+1+2
 Strona główna www.kruklanki.pl Mapa Gminy Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski O Biuletynie
 Zamówienia publiczne archiwalne
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Dostawy oleju opałowego lekkiego

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Kruklanki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2638-2016

Termin składania ofert: 2016-01-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2016-01-15 10:15:00

Ogłoszono dnia 2016-01-05 przez Andrzej Pawlik

Treść

Kruklanki: Dostawy oleju opałowego lekkiego
Numer ogłoszenia: 2638 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kruklankach , ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4217002, faks 087 4217002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy oleju opałowego lekkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 100.000 litrów (słownie: sto tysięcy litrów) do Urzędu Gminy w Kruklankach, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kruklankach, Zespołu Szkół w Kruklankach, Szkoły Podstawowej w Boćwince. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie telefonicznych wezwań Zamawiającego do dostawcy oleju w wymaganym terminie i z podaniem szacunkowej ilości oleju wraz z określeniem obiektów do których należy go dostarczyć. Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy do miejsca wskazanego w wezwaniu w czasie nie dłuższym jak 48 godzin od chwili telefonicznego zamówienia. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć olej opałowy własnym transportem i na własny koszt. Wykonawca powinien przedstawić świadectwo jakości dostarczanego oleju. Olej opałowy musi charakteryzować się następującymi parametrami potwierdzonymi świadectwem jakości : - gęstość w temperaturze 15 °C nie wyższa niż 0.860 g ml - temperatura zapłonu nie niższa niż 56 °C - lepkość kinetyczna przy temperaturze do 20 °C nie większa niż 6,00 mm2 s..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował 2 zamówienia na dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości powyżej 100.000,00 zł brutto (wykazać dla każdego zamówienia oddzielnie). Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, iż dostawa oleju była wykonana zgodnie z umową (np. referencje)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia Posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

świadectwo jakości/atest oleju opałowego stwierdzające zgodność produktu z PN (oferowany olej opałowy powinien spełniać wymogi określone normą PN-C-96024:2011), ponadto Wykonawca musi przedstawić zamawiającemu świadectwo jakości/atest przy każdej dostawie oleju opałowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany stawek podatku VAT, 2.2 zmiany w określeniu stron umowy, 2.3 zmiany ceny podanej przez Wykonawcę, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach: a) tzn. zmiany ceny oleju opałowego u producenta lub dystrybutora, b) zmiany przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki pokój nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Pawlik Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 12:14:03
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Pawlik Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 13:00:34
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 404
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2016-01-18 11:18:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij