czarnobiały0+1+2
 Strona główna www.kruklanki.pl Mapa Gminy Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski O Biuletynie
 Zamówienia publiczne archiwalne
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kruklanki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 209470 - 2015

Termin składania ofert: 2015-08-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2015-08-24 10:15:00

Ogłoszono dnia 2015-08-14 przez Andrzej Pawlik

Treść

Kruklanki: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 209470 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kruklankach , ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4217002, faks 087 4217002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kruklanki w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów wraz z opieką i odwożeniu do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego- Załącznik Nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ. 2.1.Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwiezienie uczniów wraz z opieką do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania 2.2. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach, 2.3. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu. 2.4. Opiekunem dowożonych autobusem dzieci musi być osoba pełnoletnia, zdrowa, i będąca w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 2.5. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną należy zwrócić uwagę i zapewnić asekurację podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 2.6. Dowożone dzieci mają być dowiezione do Kruklanek nie wcześniej niż o godz. 700 - 710 a do Boćwinki i Jurkowa nie wcześniej niż o godz. 740. Odwiezione zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami szkół. 2.7.Wykaz tras, miejscowości i szkół na podstawie, których realizowany będzie dowóz, ilość uczniów, długości tras w km zawierają załączone harmonogramy dowozu (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d) wg których realizowane będzie zamówienie. Dane zawarte w załącznikach mogę ulec niewielkim zmianom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zmianą ilości uczniów w poszczególnych szkołach. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , powyższe zmiany zostaną skonsultowane przez Wójta - Bartłomieja Kłoczko z Dyrektorami placówek szkolnych po rozpoczęciu roku szkolnego. 2.9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami autobusowymi spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) 2.10. Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług , lub zwiększenia ilości w ramach zamówień uzupełniających w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych. 2.11. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy. 2.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym +/- 5%. 2.13. Ilość kursów powrotnych wynikająca z planu zajęć zostanie ustalona z Dyrektorami Szkół a Wykonawcą (zakłada się minimum dwa-trzy kursy powrotne). 2.14. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą, że posiadają ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia w zakresie przewozu osób na kwotę brutto minimum 100 000 zł (wykazać dla każdego zamówienia oddzielnie). Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane należycie ( np. referencje) a kwota 100.000,00 zł została zapłacona.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje, minimum sprzętowym do realizacji zamówienia: co najmniej trzema autokarami wielkościowo dostosowanymi do ilości przewożonych uczniów, sprawnymi technicznie i posiadającymi aktualne badania techniczne. Autobus musi też posiadać estetyczny wygląd we wnętrzu pojazdu oraz na zewnątrz (brak rdzy i uszkodzeń mechanicznych na powłoce lakierniczej).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach niezbędnych do wykonania zamówienia Innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawcy nie mogą przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, mogą przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie tego warunku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Terminy wykonania poszczególnych usług wskazanych w harmonogramie realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności; ulewne długotrwałe opady deszczu, nieprzewidziane mrozy, opady śniegu, nie przejezdne drogi, wichury i inne wypadki losowe, itp., które mają wpływ na wykonanie poszczególnej usługi i uniemożliwiają dotrzymanie terminu. 2. Dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy. 3. Wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego. 4. Pominięcie jakiegokolwiek elementu przy wycenie oferty i nie ujęcie w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 5. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wielkości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego usług w trakcie realizacji umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, lub zwiększenia ilości usług w ramach zamówień uzupełniających, w zależności od bieżących potrzeb. 7. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Warunki umowne określa formularz umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 9. W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu nazw adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Pawlik Data wytworzenia informacji: 2015-08-14 14:08:37
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Pawlik Data udostępnienia informacji: 2015-08-14 14:13:48
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 494
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2015-08-24 12:41:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij