Statut Gminy Kruklanki

Ogłoszono: 2011-05-18 13:00:00 przez Krzysztof Szydłowski

UCHWAŁA Nr XII/92/08
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie : Statutu Gminy Kruklanki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. Tekst Dz. u. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Kruklanki uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Gminy Kruklanki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr IV/24/03 Rady Gminy Kruklanki z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kruklanki oraz uchwała: Nr VI/35/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. Nr XXII/179/05 z dnia 19 kwietnia 2005r. Rady Gminy Kruklanki w sprawie zmiany Statutu Gminy Kruklanki.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gąsior

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szydłowski Data wytworzenia informacji: 2011-05-18 12:55:20
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Ginkowska Data udostępnienia informacji: 2011-05-18 13:00:00
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 918
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2011-07-01 13:36:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »