Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22-go Lipca 5, 11-612 Kruklanki informuje, że realizuje zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r.)

Ogłoszono: 2014-06-23 14:41:12 przez Krzysztof Szydłowski

I N F O R M A C J A 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22-go Lipca 5, 11-612 Kruklanki informuje, że realizuje zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r.)

            Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)    małżonek rodzica;

3)    dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

            Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)    w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)    w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3)    bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

            Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)    w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki           w danej placówce;

4)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość  oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)    w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

            Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Pochranowicz Data wytworzenia informacji: 2014-06-23 14:40:36
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Pochranowicz Data udostępnienia informacji: 2014-06-23 14:41:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 1853
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2014-06-23 14:41:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »