czarnobiały0+1+2
 Strona główna  www.kruklanki.pl  Mapa Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  O Biuletynie
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:38:42

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), prowadzi przez Wójt Gminy Kruklanki.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kruklanki jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, którego warunkiem jest, stosownie do art. 9c powołanej ustawy, złożenie pisemnego wniosku  zawierającego:


1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:


1. dowód uiszczenia na rachunek Urzędu Gminy w Kruklankach – Bank Spółdzielczy Węgorzewo O/Kruklanki – 35 9348 0000 0397 0931 2000 0050 opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. (Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy przedsiębiorców, który w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych),


2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:


„Oświadczam, że:


1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;


2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)”.


Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:


1) nazwę  przedsiębiorcy,  oznaczenie  siedziby  i  adres  albo  imię, nazwisko  i  adres przedsiębiorcy,


2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,


3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 
Wzór wniosku dostępny w załączniku poniżej oraz  w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Kruklankach.

UWAGA!


Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w  życie  omawianej  ustawy posiadają  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: kruklanki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szydłowski Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 13:38:42
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Całka Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 13:38:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Szydłowski Artykuł był wyświetlony: 1839
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Szydłowski Data aktualizacji informacji: 2012-01-17 08:16:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kruklanki.warmia.mazury.pl/
Zamknij