czarnobiały0+1+2
 www.kisielice.pl  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Skrzynka podawcza  Urząd Marszałkowski
 Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Ogłoszono: 2008-11-18 19:06:57 przez Paweł Zernow

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  KULTURY W  KISIELICACH

14-220 KISIELICE

ul. Daszyńskiego 5
tel. 514-199-633
adres e-mail: mgok@kisielice.pl
 
Podstawy prawne działania MGOK
  • ustawa z dnia 5 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 110, poz. 721., z późn.zm.)
  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
  • Statutu  MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH zatwierdzony Uchwałą Nr XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia  27 sierpnia 2008 roku:
    • zmiany do Statutu: Uchwała nr XXXVIII/11/2010 Rady Miejskiej w Kisielicahc z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie dokonania w treści uchwały XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach i nadaniu jej statutu.
 
Zadania MGOK
1.    Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kisielice.
2.    Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
3.    Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
1)   edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
2)   gromadzenie, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
3)   tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4)   tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
5)   rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych w szczególności dzieci i młodzieży,
6)   organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
7)   organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
8)   prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
9)   prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
10)sprawowanie opieki nad zabytkami,
11)realizowanie imprez zbiorowych (okolicznościowych, sportowych i festynów),
12)współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami,
13)współpraca z regionalną prasą i mediami,
14)współpraca ze szkołami na terenie Gminy,
15)prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury i sztuki.
 
Zadania Dyrektora MGOK
Do zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora MGOK należy realizacja zadań statutowych MGOK a szczególności:
1)   zarządzanie całokształtem działalności ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
2)   organizowanie pracy ośrodka, w tym opracowywanie regulaminu organizacyjnego,
3)   współpraca z innymi podmiotami, w tym z sołectwami w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i promocji Gminy w zakresie kultury,
4)   opracowywanie rocznych programów działania i planów pracy,
5)   opracowywanie rocznego planu finansowego,
6)   sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą,
7)   zapewnienie wyposażenia ośrodka w środki dydaktyczne i sprzęt,
8)   zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
9)   zarządzanie powierzonym majątkiem ośrodka,
10)przedkładanie organom nadzoru planów, sprawozdań i wniosków,
11)pełnienie obowiązków kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu pracy,
12)sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłową realizacją zadań.
 
 Podmiot udostępniający informację: kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Pękala Barbara Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 19:06:49
Osoba, która odpowiada za treść: Pękala Barbara Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 19:06:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5191
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Zernow Data aktualizacji informacji: 2016-03-24 13:31:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/
Zamknij