czarnobiały0+1+2
 www.kisielice.pl  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Skrzynka podawcza  Urząd Marszałkowski
 Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Zespół Szkół w Kisielicach

Ogłoszono: 2008-11-18 14:58:53 przez Paweł Zernow

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH
Aleja Wojska Polskiego 2
14-220 KISIELICE
Nr tel/fax: ( 55 ) 2756038 lub 2756583
adres e-mail: zskisielice@vp.pl
strona www: zskisielice.edupage.org

NIP: 744-16-05-204
REGON: 510928859
Wszelkie należności płatnicze można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5
lub na konto Zespołu Szkół w Kisielicach w banku: Bank Spółdzielczy w Suszu Oddział Kisielice 04 8320 0005 0040 3377 2000 0020

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH PRZYJMUJE
w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00
(oprócz godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych)
Podstawy prawne działania:
• ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( jednolity tekst: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.) ,
• Statut Szkoły nadany uchwałą nr VIII/47/99Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 czerwca 1999r w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Kisielicach przy Alei Wojska Polskiego 2, z późniejszymi zmianami.

Zadania
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły /przedszkola/ i wieku uczniów /dzieci/,
4) sprawuje opiekę nad uczniami /dziećmi/ odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły /przedszkola/,
5) umożliwia uczniom /dzieciom/ podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
6) udziela uczniom /dzieciom/ pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
7) umożliwia uczniom /dzieciom/ rozwijanie zainteresowań i realizację indywidualnych programów nauczania umożliwiających ukończenie szkoły w skróconym czasie,
8) dba o wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole,
9) udziela pomocy rodzicom pracującym w zapewnieniu dzieciom opieki, współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole,
10) troszczy się o rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci, wdraża nawyki z dziedziny higieny i życia codziennego,
11) przygotowuje do życia w grupie rówieśniczej, życzliwości wobec rodziny i otoczenia, samodzielności oraz wytrwałości w dążeniu do celu,
12) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.Jednostki wchodzące w skład ZS
W skład Zespołu Szkół w Kisielicach przy Alei Wojska Polskiego wchodzą następujące jednostki oświatowe:
1. Przedszkole w Kisielicach
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach
3. Publiczne Gimnazjum w KisielicachOrgany Zespołu Szkół
Dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach
Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach pełni p. Roman Adamski
Dane:
• wykształcenie wyższe: mgr inż. zootechnik, inż. informatyk, Studia Podyplomowe z Przyrody, Studia Podyplomowe z Fizyki z astronomią, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
• powołany na stanowisko Dyrektora z dniem12.09.2006 r.

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Kisielicach :
1. Danuta Przybylska
Dane:
• wykształcenie wyższe - mgr chemii, Studia Podyplomowe w zakresie matematyki, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Reforma 99"
• powołana na stanowisko Wicedyrektora z dniem 01.09.1999r.
2. Adam Mańka
Dane:
• wykształcenie wyższe – mgr inż. w zakresie techniki rolniczej o specjalności pedagogicznej, Studia Podyplomowe w zakresie Podstaw Informatyki, Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Fizycznego, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
• powołany na stanowisko Wicedyrektora z dniem 01.09.2007 r.1. Zadania Dyrektora Zespołu Szkół
• Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
• Sprawuje nadzór pedagogiczny,
• Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
• Realizuje uchwały rady pedagogiczne, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
• Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
• Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
• Organizuje pracę komisji socjalnej pracowników.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
• zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
• występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
2. Zadania I Wicedyrektora d/s gimnazjum: mgr Danuta Przybylska
• kierowanie całością spraw placówki w czasie nieobecności dyrektora Zespołu,
• nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• nadzór nad dokumentacją pedagogiczną,
• nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
• organizacja pracy gimnazjum,
2. Zadania II Wicedyrektora d/s szkoły podstawowej: mgr inż. Adam Mańka
• kierowanie całością spraw placówki w czasie nieobecności dyrektora Zespołu i I wicedyrektora,
• nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• nadzór nad dokumentacją pedagogiczną
• nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
• organizacja pracy w przedszkolu i szkole podstawowej.Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kisielicach
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
• zatwierdzenie planów pracy szkoły,
• zatwierdzenie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,
• podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
• podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów szkoły,
• uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, statutu szkoły i zmian w statucie szkoły,
• uchwalanie regulaminu swojej działalności.

Ponadto:
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
• organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• projekt planu finansowego szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
• wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
• propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• inne sprawy istotne dla szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
• może, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
• przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian,
• Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Organ uprawniony jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.Skład Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Kisielicach:
1. Anita Burna – przewodnicząca
2. Agnieszka Kalbarczyk – z-ca przewod.
3. Joanna Michałkiewicz – skarbnik
4. Marzena Oleś – sekretarz
5. Małgorzata Borek,
6. Zofia Rucińska,
7. Lila Maciejewski,
8. Katarzyna Jasińska,
9. Izabela Konewka.Samorząd Uczniowski:
1. Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły.
2. Samorząd Uczniowski gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa "Regulamin samorządu uczniowskiego" stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego statutu.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
b) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
g) prawo do prowadzenia szkolnego radiowęzła.

Skład Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum:
1. Alicja Rutkowska – przewodnicząca
2.– z-ca przewod.
4. Natalia Barańska – sekretarz
5. Vanessa Jasińska – członek
6. Dominika Otrębska – członek
7. Aleksandra Niewiadomska – członek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum:
1. Beata Rutkowska
2. Dagmara Wejnarska

Rzecznik Praw Ucznia:
1. Piotr WilmowiczZarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

1 Rozalia Feige – przewodnicząca
2. Kinga Wiśniewska – z-ca przewod.
3. Paulina Gawrych – skarbnik
4. Szymon Burny – sekretarz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
1. Joanna Wilmańska
2. Jan Czarnik

Rzecznik Praw Ucznia Szkoły Podstawowej
1. Marceli SarembaGospodarka finansowa:

• Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Kisielicach z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego jest roczny budżet uchwalony przez Radę
• Obsługę finansowo-kasową dla Zespołu Szkół prowadzi księgowość Urzędu Miejskiego w Kisielicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5Rejestry i ewidencje:
• ewidencja pracowników
• arkusze ocen uczniów
• ewidencja dzienników lekcyjnych
• ewidencja uczniów
• ewidencja ruchu uczniów
• ewidencja wydanych świadectw szkolnych
• ewidencja zaświadczeń
• ewidencja legitymacji szkolnych i służbowych
• ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
Ewidencje prowadzone są w Sekretariacie Zespołu Szkół
 Podmiot udostępniający informację: kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Pękala Barbara Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 14:48:06
Osoba, która odpowiada za treść: Pękala Barbara Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 14:58:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 4904
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Zernow Data aktualizacji informacji: 2016-03-08 12:29:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/
Zamknij