czarnobiały0+1+2
 www.kisielice.pl  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Skrzynka podawcza  Urząd Marszałkowski
 Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

Ogłoszono: 2008-11-18 14:46:55 przez Paweł Zernow

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14-220 KISIELICE
ul. Sienkiewicza 18

Nr telefonu (55) 2756441
(55) 230 76 09 - Kierownik MGOPS
(55) 234 85 05 – świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

adres e-mail: mgops.kisielice@kisielice.pl


NIP: 581-15-01-951
REGON: 002793619


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH
pracuje w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 15:00

Kierownik MGOPS przyjmuje interesantów w godzinach pracy


________________________________________
Podstawy prawne działania MGOPS:
• ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami.),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1515)
• inne akty prawne nakładające obowiązki i uprawnienia na Jednostkę
• Statut MGOPS nadany uchwałą nr XXVI/80/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 lutego 2013 r.
• zmiany do Statutu:
Uchwała Nr XX/X/99/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach
• Uchwała Nr XXXVI/146/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach
• Regulaminu MGOPS w Kisielicach
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)
• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 332)
• ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 567)
• ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 966)
• ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2156)
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
• zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
• zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
• Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych zasiłków dla opiekunów
• zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
• zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do wydawania decyzji administracyjnych
________________________________________
Zadania MGOPS
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez:
• tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
• pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
• pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY WYKONUJE ZADANIA, KTÓRE OBEJMUJĄ:
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
• przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
• opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
• podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
• współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
• realizacja zadań własnych gminy dotycząca wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawa o dodatkach mieszkaniowych
• wykonuje zadania określone innymi ustawami przekazane do realizacji przez Burmistrza Kisielic lub Radę Miejską w Kisielicach.


2) Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM :
• opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
• sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
• opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
• praca socjalna;
• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
• dożywianie dzieci;
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
• utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


3) Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OŚRODEK:
• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

________________________________________

Kadra MGOPS

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Obecnie obowiązki kierownika MGOPS pełni Pani Lucyna Grześ-Remus

Dane:

• powołana na stanowisko 01.09.2015 r.

Zadania Kierownika:
• realizacja zadań wspólnych wynikających z Regulaminu § 14
• przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej,
• ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,
• podejmowanie z upoważnienia Rady Miejskiej postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej,
• analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy,
• składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
• współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
• koordynacja i nadzór nad pracą pracowników ośrodka,
• reprezentuje MGOPS na zewnątrz,
Kierownik MGOPS wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników .


Struktura organizacyjna Ośrodka
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni - 3 etaty, specjalista pracy socjalnej - 1 etat)
b) Dział Finansowo – Księgowy (główny księgowy -1 etat, referent - 3 etaty)
c) Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (referent - 1 etat, starszy referent - 1 etat)
d) Sekcja Usług Opiekuńczych (młodszy opiekun 8 +/- wg potrzeb etatów)

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:

Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnione są:
Kamila Kreńska
Halina Filaber
Regina Tęczar
Mariusz Gross – specjalista pracy socjalnej

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:
• Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w Kisielicach w zakresie pomocy społecznej oraz ewidencjonowanie grup społecznych wymagających pomocy.
• Opracowanie, realizacja i współuczestnictwo we wdrożeniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
• Świadczenie pracy socjalnej.
• Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dot. ustalenia uprawnień do świadczeń wynikający z ustawy o pomocy społecznej oraz rządowych programów pomocy.
• Sporządzanie decyzji administracyjnych na świadczenia pomocy społecznej.
• Sporządzenie list wypłat przyznanych świadczeń.
• Przekazywanie organom odwoławczym akt spraw osób odwołujących się od decyzji administracyjnych.
• Sprawowanie kontroli w zakresie wykorzystania przez świadczeniobiorców przyznanych środków.
• Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja projektów, programów finansowych ze źródeł zewnętrznych,
• Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podejmowanie działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona jest Janina Malinowska
Pracownicy działu księgowości: referent Ewa Przegalińska, Barbara Szewera, Agnieszka Zatorska

Do zadań działu Finansowo-Księgowej w szczególności należy
• Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami.
• kontrola formalno-rachunkowa wszystkich dokumentów
• prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z typowym planem kont,
• prowadzenie syntetyki jednostki budżetowej,
• prowadzenie analityki wydatków rejestru dochodów i funduszy celowych,
• prowadzenie dziennika obrotów,
• sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu i funduszy celowych sprawozdań operatywnych, sprawozdań półrocznych i rocznych,
• naliczenie wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków i świadczeń ZUS
• przestrzeganie prawidłowości wykonania budżetu,
• organizowanie sporządzania przyjmowania i obrotu dokumentów.
• Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
• Obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• Sporządzanie planów finansowych Ośrodka,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Ośrodka
• Obsługa finansowa dochodów własnych i depozytów,
• Zapewnienie obsługi kasowej Ośrodka.
• Bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,
• Obsługa finansowa środków unijnych,
• Planowanie i nadzorowanie remontów i inwestycji
• Zaopatrzenie materiałowo techniczne Ośrodka
• Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
• Zgłoszenie pracowników i świadczeniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w systemie PŁATNIK
• Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.
• Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rejestru urlopów

Do zadań działu Finansowo-Księgowego w ramach sekcji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szczególności należy:
1) Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium,
2) Sprawdzanie wniosków pod względem poprawności formalnej,
3) Kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
4) Rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów kwalifikowanych do stypendium,
5) Wydawanie decyzji administracyjnych przyznających stypendium,
6) Sporządzanie list wypłat i przekazywanie je do szkół dokonujących wypłat,
7) Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa oraz wypłacanie stypendiów uczniom szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kisielice.


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Na stanowisku d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są: Irena Konewka, Marzena Rutynowska

Dział Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


1. Do zadań Działu Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należy, w szczególności:
1) Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
2) Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3) Udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach,
4) Przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z prowadzonych postępowań
5) Terminowe sporządzanie list wypłat w zakresie przyznanych świadczeń,
6) Sporządzanie bilansu oraz obowiązującej sprawozdawczości,
7) Analiza i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych,
8) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
9) Prowadzenie postępowań i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dłużników alimentacyjnych,
10) Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań,
11) Prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych,
12) Współpraca z komornikami, innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji zadań,
13) Dokonywanie kontroli wewnętrznej,
14) Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
15) Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

Sekcja Usług Opiekuńczych

1. Do zadań Sekcji Usług Opiekuńczych należy, w szczególności:
1) Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia chorego:
- przesłanie łóżka,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie, ubranie chorego, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (jeżeli stan zdrowia tego wymaga)
- pielęgnację zleconą przez lekarza lub pielęgniarkę.

2) Wykonywanie czynności gospodarczych:
- zakupywanie artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego,
- zabezpieczenie posiłku, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie podopiecznego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
- utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
- pranie bielizny osobistej podopiecznego (dziennej i nocnej),
- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego,
- palenie w piecu, przyniesienie węgla,
- załatwianie innych spraw na życzenie chorego, w tym m.in. opłacanie rachunków, zakup leków itp.

3) Wykonywanie czynności opiekuńczych:
- organizowanie czasu wolnego,
- zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich w razie potrzeby.
 Podmiot udostępniający informację: kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Pękala Barbara Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 14:46:43
Osoba, która odpowiada za treść: Pękala Barbara Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 14:46:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 13912
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Zernow Data aktualizacji informacji: 2016-03-09 07:15:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/
Zamknij