czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:57:55

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

·  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

·  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

·  użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

·  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

·  posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

1.    dla gruntów-powierzchnia

2.    dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa

3.    dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego  

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

Obowiązek złożenia informacji i deklaracji

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:

1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk- informacja w sprawie podatku od nieruchomości)

2. deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) w terminie do dnia 30 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

Do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązani są również podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

Terminy płatności  

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia :

·  15 marca,

·  15 maja,

·  15 września,

·  15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zadeklarowany podatek od nieruchomości wpłacają bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 31 stycznia i następnie do 15 dnia każdego miesiąca.

 Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 nr 95 poz. 613  ze zm.),

2. Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3. Uchwała Nr XXII/124/2008 Rady Gminy w Jonkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: jonkowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kaczmarczik Data wytworzenia informacji: 2012-03-01 09:57:55
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kaczmarczik Data udostępnienia informacji: 2012-03-01 09:59:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 4861
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-12-31 10:47:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij