czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2009-04-27 11:45:27 przez Adriana Domańska

Podatek rolny od osób prawnych

Termin załatwienia

miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

Osoba kontaktowa

Adriana Domańska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy
pokój nr 21

w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.00-15.00 oraz środa - 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 48

Adres e-mail

gminagronowo@gminagronowo.pl

Sposób załatwienia

Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Ulgi i zwolnienia (jeśli przysługują) podatnik uwzględnia w deklaracji w sprawie podatku rolnego.

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 21

Wymagane Dokumenty

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych (dotyczy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy).
2. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
3. Deklaracja w sprawie podatku rolnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Gronowie Elbląskim w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
C. Zapłatę podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.
z 2015r., poz. 613 ze zm. ).
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - uchwała o opłaty prolongacyjnej.
D. Podatek rolny można umorzyć. Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.).
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim
Nr Konta -
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa gruntów Skarbu Państwa lub gminy na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi  25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna art. 13 ust. o podatku rolnym tekst jednolity - Dz. u. z 2013 r. poz 1381

Ulga inwestycyjna nie może być stosowana.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Domańska Data wytworzenia informacji: 2009-04-27 11:45:22
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Domańska Data udostępnienia informacji: 2009-04-27 11:45:27
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 1565
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2016-01-08 10:24:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://www.bip.gminagronowo.pl/
Zamknij