Dofinansowanie do zakupu podręczników w 2011 roku

Ogłoszono: 2011-06-07 08:07:24 przez Sebastian Stawski

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników:

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek:
Wnioski można pobrać w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Zaświadczenie o wysokości dochodów
W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
W przypadku przekroczenia dochodów (w sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) należy do wniosku dołączyć uzasadnienie;
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - kserokopia orzeczenia.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Zgodnie z § 3ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111, poz. 652) termin składania wniosków ustala Wójt Gminy Gronowo Elbląskie. Wnioski w roku szkolnym 2011/2012 należy składać w terminie do 8 września 2011 r.


OPŁATY

Brak opłat.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendiów i przekazuję ją do Wójta Gminy. Po otrzymaniu listy uczniów Wójt Gminy przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w związku z przekroczeniem dochodu. Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.
Wójt Gminy przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości dofinansowania. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:


Do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- dla uczniów niepełnosprawnych (słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

Do kwoty 325 zł
- dla uczniów klas III gimnazjów,
- dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
dla uczniów niepełnosprawnych(słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,

Do kwoty 210 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

Do kwoty 315 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) zasadniczych szkół zawodowych,

Do kwoty 390 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) realizujących kształcenie w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz liceów plastycznych


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Rodzice;
Opiekun prawny;
Rodzice zastępczy;
Za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.


KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np. Jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień.
Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny. Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.
Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".
Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączone uzasadnienie.
Dofinansowaniem przy przekroczeniu dochodu nie może być objęte więcej niż 10% ogólnej liczby uczniów w klasa I-III szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia w danej gminie.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia (dotyczy uczniów niepełnosprawnych - słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej).
 Podmiot udostępniający informację: gronowo_elblaskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Pliszka Data wytworzenia informacji: 2011-06-07 08:03:05
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2011-06-07 08:07:24
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Stawski Artykuł był wyświetlony: 3405
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Stawski Data aktualizacji informacji: 2011-06-07 08:10:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »