czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

XXII/121/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-10-10

Data podpisania: 2016-10-10

Ogłoszono dnia: 2016-10-17 11:57:19 przez Julianna Karpińska

Temat

przystąpienia gminy Budry do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Treść

Uchwała Nr XXII/121/2016

Rady Gminy Budry

z dnia 10 października  2016 r.

w sprawie przystąpienia gminy Budry do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt.12 i 12a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Budry wyraża wolę przystąpienia Gminy Budry  do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk reprezentującego stronę polską Euroregionu Bałtyk.

§ 2

Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Budry do dokonania czynności związanych z przystąpieniem Gminy Budry do Stowarzyszenia Gmin RP „EUROREGION BAŁTYK”

§ 4

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu pokrywane będą z dochodów własnych gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij