czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XX/114/2016

Status: Unieważniona

Sesja: XX/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-08-17

Data podpisania: 2016-07-22

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2016-08-02 nr pozycja 3238

Ogłoszono dnia: 2016-07-29 11:59:19 przez Julianna Karpińska

Temat

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry

Treść

U C H W A Ł A  nr XX/114/2016

R a d y  G m i n y  B u d r y

z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. : Dz. U. 2016 r. poz. 446 z póź. zm.  ) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. : Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z poź.  zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie uchwala się , co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Budry z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-29 11:55:51
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kowalewska Data udostępnienia informacji: 2016-07-29 11:59:19
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 155
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-08-26 14:10:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij