czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XII/63/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2015

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-11-16

Data podpisania: 2015-11-16

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2016-01-01

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2015-11-18 nr pozycja 4131

Ogłoszono dnia: 2015-11-23 12:45:10 przez Julianna Karpińska

Temat

ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Treść

UCHWAŁA Nr XII/63/2015

Rady Gminy Budry

z dnia 16 listopada 2015 roku

 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045),  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), Rada Gminy w Budrach uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wzory formularzy informacji podatkowych zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego dla osób fizycznych będących podatnikami tych podatków stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzory formularzy deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiącego odpowiednio załączniki Nr 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy w Budrach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2015-11-23 12:28:51
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bazylewycz Data udostępnienia informacji: 2015-11-23 12:45:10
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 672
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2015-12-29 14:56:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij