czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXX/202/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX/2013

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2014-01-01

Data podpisania: 2013-12-11

Ogłoszono dnia: 2013-12-16 12:12:22 przez Justyna Wojtczuk

Temat

uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2014

Treść

Uchwała Nr XXX/202/2013 
Rady Gminy Budry
z dnia 11 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2014
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości   8.699.748,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości       7.999.047,88 zł,
            dochody majątkowe w wysokości    700.701,00 zł.
§ 2 
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.545.947,88 , zgodnie z załącznikiem nr 2,
     z tego: wydatki bieżące w wysokości     7.654.943,88 zł
                 wydatki majątkowe w wysokości 891.004,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 891.004,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 
    zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 811.919,88 zł, zgodnie z
    załącznikiem nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
      terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
    - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
      samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 
§ 3
1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 153.801,00 zł i przeznacza się ją na:
    - spłatę raty pożyczki w kwocie    52.000,00 zł,
    - spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 101.801,00 zł,
§ 4 
Przychody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, rozchody 353.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5 
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
    pożyczek w kwocie - 200.000,00 zł 
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
    alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.000 zł na realizację zadań określonych w 
    gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
    programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości 5.000,00 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
Ustala się rezerwę ogólną budżetu Gminy Budry w wysokości 10.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł rezerwę celową przeznacza się na zarządzanie kryzysowe.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych
    limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
      1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
           z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
           niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
           płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
          finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do
          zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia. 
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Wojtczuk Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 11:01:58
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Chybińska Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 12:12:22
Wprowadził informację do BIP: Justyna Wojtczuk Artykuł był wyświetlony: 544
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Wojtczuk Data aktualizacji informacji: 2013-12-16 12:12:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij