czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXI/141/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2012

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2013-01-01

Data podpisania: 2012-12-20

Ogłoszono dnia: 2013-01-15 11:42:39 przez Anna Kowalewska

Temat

uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2013.

Treść

Uchwała Nr XXI/141/2012  
Rady Gminy Budry
z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2013
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości   9.390.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości       8.679.142 zł,
            dochody majątkowe w wysokości    711.769 zł.
§ 2 
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.298.215 , zgodnie z załącznikiem nr 2,
     z tego: wydatki bieżące w wysokości   7.973.992 zł
                 wydatki majątkowe w wysokości  324.223 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 323.842 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 
    zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 338.192 zł, zgodnie z
    załącznikiem nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
      terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
    - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
      samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 
§ 3
1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi  1.092.696 zł i przeznacza się ją na spłatę rat:
    - pożyczki w kwocie    322.000 zł
    - kredytów w kwocie   510.000 zł
    - pożyczki na wyprzedzające finansowanie  w kwocie 260.696 zł.
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.092.696 , zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000 zł.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
    alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.000 zł na realizację zadań określonych w 
    gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
    programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości 7.300 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
Rezerwa celowa wynosi 20.000 zł i przeznacza się ją na zarządzanie kryzysowe.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych
    limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
      1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
           z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
           niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
           płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
          finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do
          zmian w zakresie wynagrodzeń. 
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kowalewska Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 11:37:07
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Chybińska Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 11:42:39
Wprowadził informację do BIP: Justyna Wojtczuk Artykuł był wyświetlony: 788
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Wojtczuk Data aktualizacji informacji: 2013-01-15 11:42:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij