czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XII/83/2011

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2011

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2012-01-01

Data podpisania: 2011-12-29

Ogłoszono dnia: 2012-01-12 08:55:59 przez Justyna Wojtczuk

Temat

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2012

Treść

Uchwała Nr XII/83/2011
Rady Gminy Budry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1
 Dochody budżetu gminy w wysokości   13.029.815 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości       8.393.493 zł,
            dochody majątkowe w wysokości    4.636.322 zł.
 § 2 
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.713.072 , zgodnie z załącznikiem nr 2,
     z tego: wydatki bieżące w wysokości   7.840.736 zł
                 wydatki majątkowe w wysokości  872.336 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 763.626 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 
    zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 789.646 zł, zgodnie z
    załącznikiem nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
      terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
   § 3
 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi  4.316.743 zł i przeznacza się ją na spłatę rat:
    - pożyczki w kwocie 322.680 zł
    - kredytu w kwocie   210.000 zł
    - pożyczki na wyprzedzające finansowanie  w kwocie 3.764.815 zł
oraz na lokaty w kwocie 19.248 zł
§ 4
 Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 4.316.743 , zgodnie z załącznikiem nr 6 
§ 5
 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000 zł.   
§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
 Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości 5.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
 § 8
 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
§ 9
 Rezerwa celowa wynosi 20.000 zł i przeznacza się ją na zarządzanie kryzysowe.
 § 10
 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
      1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do
          - zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń.
 § 11
 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 § 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
 
  
   
         
      
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Wojtczuk Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 08:52:07
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Chybińska Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 08:55:59
Wprowadził informację do BIP: Justyna Wojtczuk Artykuł był wyświetlony: 729
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Wojtczuk Data aktualizacji informacji: 2012-01-12 08:56:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij