czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

III/09/10

Status: Obowiązujący

Sesja: III/10

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2011-01-01

Data podpisania: 2010-12-30

Ogłoszono dnia: 2011-02-11 10:00:26 przez Justyna Wojtczuk

Temat

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2011

Treść

Uchwała Nr III/09/10
Rady Gminy Budry
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2011
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w wysokości   12.621.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości       7.432.150 zł,
            dochody majątkowe w wysokości 5.189.252 zł.
 
§ 2 
 
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.424.975 , zgodnie z załącznikiem nr 2,
     z tego: wydatki bieżące w wysokości   7.431.150 zł
                 wydatki majątkowe w wysokości 4.993.825 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.535.198 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 
    zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.268.724 zł, zgodnie z
    załącznikiem nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
      terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
    - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
      samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 3
 
1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 196.427 zł i przeznacza się ją na spłatę pożyczki
    zaciągniętej w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie.
 
§ 4
 
Przychody budżetu w wysokości 2.488.000 zł, rozchody w wysokości 2.684.427 , zgodnie z załącznikiem nr 7
 
§ 5
 
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie
    2.488.000 zł,
§ 6
 
1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
    alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000 zł na realizację zadań określonych w 
    gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
    programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
 
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości 5.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
 
§ 8
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
 
Rezerwa celowa wynosi 23.000 zł i przeznacza się ją na zarządzanie kryzysowe.
 
§ 10
 
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych
    limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1)      finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych pożyczek,
 
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
      1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
           z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
           niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
           płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
          finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do
          - zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących
            zwiększenia wynagrodzeń.
 
§ 11
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Wojtczuk Data wytworzenia informacji: 2011-02-11 09:14:26
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Chybińska Data udostępnienia informacji: 2011-02-11 10:00:26
Wprowadził informację do BIP: Justyna Wojtczuk Artykuł był wyświetlony: 737
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Wojtczuk Data aktualizacji informacji: 2011-02-11 10:00:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij