czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-12-31 13:56:05

Podatek od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XXXV/208/09
Rady Gminy Budry
z dnia 19 listopada 2009 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą­dzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz.420 ) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr.93, poz.585, Nr 116 poz. 730, Nr 223, poz.1463) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni
 
 
- 0,64 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
 
- 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni
 
 
- 0,12 zł
2) od budynków lub ich części:
 
a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,47 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
 
- 15,07 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej
 
- 9,57zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej
 
- 4,16zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
 
- 3,23 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3       i ust 3 – 7.
 
 
§ 2
Pobór podatku następuje w trybie określonym w uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXV/147/08 Rady Gminy Budry z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
  ________________
 
1)        Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Piłat Data wytworzenia informacji: 2009-12-31 13:56:05
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piłat Data udostępnienia informacji: 2009-12-31 14:02:06
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 891
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2009-12-31 14:02:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij