czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2013-02-14 09:32:58 przez Eugeniusz Terebieniec

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administarcyjnego

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s rolnictwa

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5

Telefon kontaktowy

55 644 0322

Adres e-mail

profilaktyka@gminabraniewo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji - zezwolenia

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5,  pok. 11

Wymagane Dokumenty

wniosek zawierający oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy z podaniem siedziby, adresu, w przypadku ustanowienia pełnomocników podania ich imion i nazwisk i adresów zamieszkania, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiotu działalności gospodarczej, adresu punktu sprzedaży, adresu składowania napojów alkoholowych.
Do wniosku powinny być załączone:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
-decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
 Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo
Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego

Opłaty

Ponadto przed wydaniem zezwolenia należy wnieść opłatę w trybie i wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie zezwolenia strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Uwagi

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 wraz  z późniejszymi zmianami).
 Podmiot udostępniający informację: braniewo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Eugeniusz Terebieniec Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 09:01:14
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Terebieniec Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 09:32:58
Wprowadził informację do BIP: Eugeniusz Terebieniec Artykuł był wyświetlony: 613
Osoba, która zmieniła informację: Eugeniusz Terebieniec Data aktualizacji informacji: 2015-11-23 10:07:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij