czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
 Sprawy
 Drukuj informację

Wydział: Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej

Ogłoszono dnia: 2013-06-10 11:55:44 przez Agnieszka Abramowicz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Jadwiga Typyło

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
pok. nr 8

Telefon kontaktowy

87 615 71 78, 87 615 71 79

Adres e-mail

ugbaniemaz@go2.pl

Sposób załatwienia

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg obowiązującego wzoru.
• Deklaracja o wysokości dochodów wg obowiązującego wzoru.
• Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów za 3 ostatnie pełne miesiące.
• Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych na mieszkanie – kserokopie wydruku czynszu za ostatni miesiąc tj. miesiąc w którym składany jest wniosek, dowód zapłaty.
• Jeśli o dodatek ubiega się osoba niepełnosprawna :

- orzeczenie o niepełnosprawności kserokopia i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność poruszania się na wózku lub orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

• Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek.
• Prosimy również o podanie nr telefonu kontaktowego.

Opłaty

 brak

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Banie Mazurskie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji .

Uwagi

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy progów określonych w ustawie.
Dochód ten nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2013 r. wynosi 831,15 zł zł


W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- dodatków dla sierot zupełnych
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka
- pomocy w zakresie dożywiania
- zasiłków pielęgnacyjnych
- okresowych zasiłków z pomocy społecznej
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni . Ustawa określa tak zwaną powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

- 35 m2 na 1 osobę
- 40 m2 na 2 osoby
- 45 m2 na 3 osoby
- 55 m2 na 4 osoby
- 65 m2 na 5 osób
- 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększy się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % (lub o 50 % - jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %)
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2013-06-10 11:52:23
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Abramowicz Data udostępnienia informacji: 2013-06-10 11:55:44
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 2019
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2013-06-13 09:44:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij