czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-10-31 22:16:45

Instrukcja korzystania z BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Urząd Gminy realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Do pobrania tutaj. Jeżeli się zdarzy, że dane muszą być spakowane ze względu na wielkość plików to program rozpakowujący jest do pobrania tutaj.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej


Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.


MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
O Biuletynie – otwiera stronę z informacjami na temat Biuletynu Informacji Publicznej realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                                                                                                                                     Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę w Urzędzie Marszałkowskim załatwisz drogą elektroniczną.


MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu.
Informacje – informacje związane z pracą Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Ostatnio dodane – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.


MENU PRZEDMIOTOWE

Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Urząd. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, roku podjęcia uchwały, numeru sesji, miesiąca lub wpisanie jego numeru.
Ogłoszenia o naborze – tutaj znajduje się informacja o wolnych stanowiskach w urzędzie oraz stanowiskach, na które rozpoczął się już nabór. Znajdziesz też wyniki konkursów. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych ogłoszeń. Jest to powielona zakładka „Informacje o naborze”, rozszerzona o ogłoszenia o naborze do Jednostek Organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy.
Zamówienia publiczne – jest to powielona zakładka Zamówienia Publiczne w Menu Najnowsze Informacje. Z zestawieniem aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych. Także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje o tym kto jest Skarbnikiem Gminy i jego zadaniach, a także wszystkie informacje dotyczące budżetu i jego zmianach, wykazie mienia województwa warmińsko – mazurskiego, a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie w Baniach Mazurskich. Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji i przyporządkowaniem do właściwych jednostek organizacyjnych, łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami. Aby ułatwić odnalezienie interesującego tematu można sprawę wyszukać w poszczególnym Departamencie lub po nazwie sprawy.
Jednostki organizacyjne – w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Banie Mazurskie. Zakładka ta umożliwia, po kliknięciu na którąś z jednostek, przekierowanie na Biuletyny Informacji Publicznej prowadzone przez poszczególne komórki.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych, Radnych Gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Banie Mazurskie oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie Gminy Banie Mazurskie.                                                                                                                                                                                                                                          Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego gminy, ich sprzedaży, kupnie, itp.
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Gminy.
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu, realizowanych przez Urząd Gminy w Baniach Mazurskich.
Kontrole – tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wyznaczone komórki Urzędu Gminy Banie Mazurskie, także plan kontroli oraz skrócone sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.
Inne ogłoszenia – w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością Urzędu Gminy, np. przeprowadzane konkursy (z wyłączeniem konkursów o naborze), informacje o dofinansowaniu różnych przedsięwzięć.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.


MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki, np. kwestionariusz osobowy, pomocne do załatwienia spraw w Urzędzie Gminy.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Chmielewski Data wytworzenia informacji: 2009-10-31 22:16:45
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Chmielewski Data udostępnienia informacji: 2009-10-31 22:17:53
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Chmielewski Artykuł był wyświetlony: 2468
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2010-09-12 20:51:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij